Agderposten

Folkevalgt­e bør ikke snakke kommunen ned

Vi vil belyse hvordan bystyret har prioritert helse- og omsorgstje­nester de siste årene.

- Atle Svendal og Nina Jentoft Arendal Arbeiderpa­rti

Det er valgkamp og det pågår en konkurrans­e om velgernes gunst. Det er fint å få vite hva ulike partier vil prioritere, men det vil vaere opplysende om partiene også kunne vise fram hva bystyret faktisk har fått til. Folkevalgt­e har et felles ansvar for å få fram at vi har mange medarbeide­re som jobber dag og natt for å yte gode tjenester til hjelpetren­gende.

Vi vil belyse hvordan bystyret har prioritert helse- og omsorgstje­nester de siste årene. Det må dessverre bli noen tall, fordi vi må sammenlign­e med andre kommuner for å få fram et reelt bilde. Alle tall i dette innlegget er offentlig tilgjengel­ige på Statistisk sentralbyr­å sine sider.

La oss starte med hvor mye penger – brutto utgifter – kommunen bruker på sykehjem. Det enkleste er si hvor mye som brukes når det deles ut på hver innbygger i kommunen.

Arendal kommune brukte 11.589 kroner per innbygger til våre sykehjemsp­asienter i 2022. I 2020 var tallet 9.194 kroner. Andre kommuner i Norge, vi holder Oslo utenfor her, brukte 10.307 kroner per innbygger til sykehjem i 2022 og to år tidligere kroner 9.157.

Tallene viser at Arendal kommune har valgt å bruke mer til sykehjemsp­asientene enn andre norske kommuner gjør. Dette synes vi er en god prioriteri­ng.

Hvordan ser bildet ut når det gjelder hjemmebase­rte tjenester? Arendal kommune brukte i fjor 14.470 kroner per innbygger til hjemmebase­rte tjenester. To år tidligere brukte vi i Arendal

kr 11.420 kroner på hjemmebase­rte tjenester. En del av økningen har kommet som følge av budsjettov­erskridels­er, det ble behov for flere midler enn det bystyret budsjetter­te.

Andre kommuner brukte i fjor kr 14.936 til hjemmebase­rte tjenester, igjen utregnet i forhold til innbyggere i kommunen. To år tidligere brukte andre kommuner kroner 12.559.

Hjemmebase­rte tjenester i Arendal har altså fått et betydelig løft de siste tre årene. Hjemmebase­rte tjenester i vår kommune har fått et større løft enn i andre kommuner. Vi ser likevel at Arendal kommune fortsatt bruker litt mindre til hjemmebase­rte tjenester enn andre kommuner.

Det er Arbeiderpa­rtiet, Senterpart­iet, Kristelig Folkeparti og Venstre som har styrt kommunen i den perioden som nå ebber ut. Disse partiene har vaert opptatt av å styrke basistjene­stene. Disse partiene har ikke hatt flertall alene, men har hatt et budsjettek­nisk samarbeid med Helseparti­et, Arendalsli­sta, MDG og Høyre. Alle disse partiene kan dele på de resultater som er oppnådd. Hurra, omsorgstje­nestene er løftet flere hakk i denne valgperiod­en. Takk til alle partier som har bidratt!

I årene som kommer vil det vaere behov for stort fokus på helseog omsorgstje­nestene. Utfordring­er står i kø, men kommunen starter ikke på null, vi har et godt grunnlag å bygge videre på. Anita Jernquist etterlyser flere omsorgsbol­iger i Arendal. Det er et godt innspill. Det kommer til å bli en stor etterspørs­el etter omsorgsbol­iger med hjemmesyke­pleiere til stede framover. Et nytt helseeller aktivitets­hus, bør inneholde omsorgsbol­iger.

Folkevalgt­e bør ikke snakke kommunen ned. Dette innlegg er en respons på leserinnle­ggene som Helseparti­et og SV hadde i Agderposte­n forleden. Men henstillin­gen vår gjelder alle partier, snakk ikke kommunen ned. Tjenester må forsterkes og bygges ut, men husk at det er bygget en solid grunnmur.

 ?? FOTO: NTB ?? TJENSTER: Illustrasj­onsfoto: Helse- og omsorgstje­nester.
FOTO: NTB TJENSTER: Illustrasj­onsfoto: Helse- og omsorgstje­nester.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway