SUUNTO 5

Aktiv Trening (Norway) - - STORTEST -

Pris: 3290 kr. / Bat­te­ri­tid: 20–40 ti­mer med GPS / Vekt: 66 gram / Mo­bil­vars­ler: Ja / Baro­met­risk høyde­må­ler: Nei / Mul­tis­port: Ja

Su­un­tos nye mel­lom­klasse­klok­ke, Suunto 5, er­stat­ter den el­lers gans­ke nye Spar­tan Trai­ner, som vi tes­tet i fjor. Klok­ka lig­ner til for­veks­ling fin­ne­nes topp­mo­dell Suunto 9, og har også man­ge av de sam­me egen­ska­pe­ne. Meny­struk­tu­ren er den sam­me, på godt og vondt. Den er grei å fin­ne rundt i når man har ven­net seg til den, men er ikke like in­tui­tiv som fle­re av kon­kur­ren­te­ne.

De­sig­net er på sam­me høye nivå som Suunto 9, og borte er den litt plast­ak­ti­ge fø­lel­sen som pre­get Spar­tan Trai­ner. Klok­ka har stort sett de sam­me tre­nings- og fri­lufts­funk­sjo­ne­ne og i lik­het med store­bro­ren har den støt­te for et hav av tre­nings­for­mer. I til­legg har den fak­tisk et par funk­sjo­ner som ikke fin­nes i Suunto 9. Det gjel­der blant an­net stress- og søvn­funk­sjo­ner, samt så­kal­te adap­ti­ve tre­nings­pla­ner, som fort­lø­pen­de til­pas­ser tre­nings­pro­gram­met ditt i for­hold til re­sti­tu­sjons­ni­vå­et. Det er bra, pri­sen tatt i be­trakt­ning.

Fel­les for både Suunto 5 og 9 er at skjer­me­ne frem­står mind­re og ikke like skar­pe som kon­kur­ren­te­ne. Der spe­si­elt Gar­min har for­bed­ret seg en del i sine ny­es­te mo­del­ler, har det ikke va­ert den sam­me ut­vik­lin­gen hos Suunto. Det er in­gen ka­ta­stro­fe, men i en di­rek­te sam­men­lig­ning vir­ker Su­un­tos skjer­mer litt små og pus­le­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.