Tung­vek­ter til tun­ge løft

Aktiv Trening (Norway) - - ANMELDELSE­R -

Det er ikke gjort kom­pro­mis­ser med kra­ve­ne til sta­bi­li­tet og støt­te i Re­e­boks over­ras­ken­de kom­for­tab­le «tung­vekts­sko» til am­bi­siø­se styrke­løft.

RE­E­BOK LEGACY LIFTER

Pris: 1899 kr.

Hva: For­ster­ket styrke­tre­nings­sko med ut­pre­get fo­kus på stille­stå­en­de tun­ge løft. To borre­lå­ser over vris­ten.

Den­ne sko­en er en ut­pre­get spe­sial­sko – la­get med en sva­ert høy hael (22 mm dropp), noe som ka­rak­te­ri­se­rer sko la­get for vekt­løft­ning, men det fungerer også fint til ge­ne­relt tung stille­stå­en­de vekt­tre­ning. An­nen tre­ning på tre­nings­sen­te­ret der­imot, eg­ner den seg ikke sa­er­lig godt til, si­den den høye haelen da kan va­ere en ulem­pe un­der ak­ti­vi­te­ter der man skal flyt­te føt­te­ne (for ek­sem­pel gan­ge, lø­ping og hop­ping). Du bør der­for ha med et eks­tra par sko av den klas­sis­ke fla­te ty­pen, hvis treningen også om­fat­ter øvel­ser som ikke er sta­sjo­na­ere.

Legacy Lifter har en god såle, som gir fast grep i un­der­la­get, og man har en su­per fø­lel­se av å stå godt og sik­kert.

Sko­en er kom­for­ta­bel å ha på, og til tross for at sko av den­ne ty­pen helst bør sit­te stramt på fo­ten, fø­les den be­ha­ge­lig på grunn av de myke ma­te­ria­le­ne som er brukt. Pass­for­men er god, sko­en sit­ter godt rundt haelen, og den sit­ter stramt og fast rundt fo­ten – ikke minst på grunn av de tverr­gå­en­de kraf­ti­ge borre­lå­se­ne over vris­ten. Kon­struk­sjo­nen gjør sko­en tung i for­hold til de fles­te and­re i sam­me ka­te­go­ri. Det er ab­so­lutt en for­del hvis du skal stå stil­le (gir mer sta­bi­li­tet) som for ek­sem­pel i kne­bøy, men kan va­ere en ulem­pe hvis du skal be­ve­ge føt­te­ne, som for ek­sem­pel i ut­fall. Puste­ev­nen kun­ne va­ert bed­re, for ma­te­ria­le­ne er re­la­tivt tyk­ke og iso­le­ren­de, og vi opp­lev­de helt gjen­nom­våte sok­ker etter hver tre­nings­økt i et varmt styrke­lo­ka­le.

KON­KLU­SJON: Vellykket spe­sial­sko, som vil få smi­let fram hos dem som løf­ter tungt i styrke­lo­ka­let. Sta­bi­li­tet, pass­form og kom­fort går opp i en høy­ere en­het.

So­lid grep rundt fo­ten, vel­dig sta­bil såle og kraf­tig haeldropp.

Gans­ke varm.

Det svart-hvi­te de­sig­net er gjen­nom­ført, og gir et klas­sisk, stil­rent ut­se­en­de. Det ag­gres­si­ve haeldrop­pet på hele 22 mm un­der­stre­ker fo­ku­set på tun­ge løft.

De to kraf­ti­ge borre­lå­se­ne over vris­ten gjør at sko­en sit­ter eks­tra godt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.