SALMING

Aktiv Trening (Norway) - - STORTEST -

GREYHOUND

Pris: 1900 kr. Vekt: 302 g/270 g. Dropp: 6 mm.

Salming har i noen år for­søkt seg med løpesko i uli­ke ka­te­go­ri­er. De let­te mo­del­le­ne har blitt bra, og vi lik­te godt ter­rengs­ko­en de­res i fjor. Greyhound er en mengde­tre­nings­sko til de vir­ke­lig lan­ge tu­re­ne. Den vik­tigs­te kom­po­nen­ten i sli­ke sko, er mel­lom­så­len.

Den har en opp­da­te­ring av de­res tra­di­sjo­nel­le skum, kalt Recoil Plus, og fun­ge­rer glim­ren­de. God dem­ping, selv på lan­ge dis­tan­ser og god, myk og spret­ten­de løpe­opp­le­vel­se. Yt­ter­så­len er la­get i sam­ar­beid med en av de bes­te pro­du­sen­te­ne på om­rå­det, Vi­bram, og det fun­ge­rer (som all­tid). Den har godt grep på all slags hardt un­der­lag, uan­sett om det er vått el­ler ik­ke.

Men Salming må job­be med over­de­len. Pass­for­men er for så vidt bra, selv om den er roms­lig, med en mono-plø­se som set­ter seg tett rundt fo­ten. Det sam­me er ha­el­kap­pen, som har pas­se pol­st­ring og stiv­het. Men selve ma­te­ria­let i over­de­len er tykt og kraf­tig, og lite flek­si­belt i fra­spar­ket. Det var noe som pla­get alle tes­ter­ne, i til­legg til at for­sterk­nin­gen i tup­pen tryk­ket på taer­ne i løpe­ste­get. Det hol­der ik­ke i det lan­ge løp.

Støt­dem­ping:

Sta­bi­li­tet:

Kort sagt: En god mel­lom- og yt­ter­såle, men skjem­mes av en alt­for stiv og kraf­tig over­del.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.