RAS­KE BRIL­LER.

Aktiv Trening (Norway) - - INNHOLD -

16 nye fete sportsbril­ler som både be­skyt­ter øyne­ne og ser bra ut på tre­nings­tu­ren.

BLIZ MATRIX

Pris: 899 kr.

Ri­me­lig all­round­bril­le med gans­ke stor, støt­sik­ker og ut­skift­bar lin­se, som også pas­ser mind­re fjes. Den ty­de­li­ge, sy­lin­der­for­me­de linse­buen sik­rer et stort, fritt syns­felt, og både nese­de­len og de gum­mi­over­truk­ne ende­de­le­ne på sten­ge­ne kan jus­te­res for in­di­vi­du­ell pass­form. Brille­etui føl­ger med.

De fles­te bril­le­ne kom­mer med mu­lig­het til å vel­ge uli­ke lin­ser, ut ifra dine øns­ker og be­hov. De dy­re­re har ofte også en så­kalt foto­kro­ma­tisk lin­se, som auto­ma­tisk jus­te­rer seg etter lys­for­hol­de­ne.

SUTRO ORIGINS

Pris: 1610 kr.

Sutro ble av Oak­ley lan­sert som en kjem­pe­linse­mo­dell i sla­låm­brille­stil til et stil­be­visst, ur­bant pub­li­kum, men ble i ste­det po­pu­la­er hos ras­ke lande­veis­syk­lis­ter! Den nye re­troin­spi­rer­te ut­ga­ven av Sutro byr på sam­me topp­funk­sjo­na­li­tet og fine de­tal­jer som ori­gi­na­len. «Jo stør­re, jo bed­re» vir­ker tren­den å va­ere, spe­si­elt for syk­kel­bril­ler. Et stort, fritt syns­felt – som er van­lig i én­linse­mo­del­ler – er su­pert når du er i høy fart langs vei­en. Om du sy­nes «sla­låm­ut­se­en­det» blir litt mye, er jo en smaks­sak.

KOO ORION

Pris: 1699 kr.

Fett de­sig­ne­de du­al­lin­se­syk­kel­bril­ler fra ita­li­ens­ke KOO. Bril­le­ne er la­get for å syk­le i sko­gen på ter­reng­, cross­ el­ler gra­vel­syk­kel – og selv­føl­ge­lig på lande­vei­en. De to Zeiss­lin­se­ne i høy kvalitet er ut­skift­ba­re, så du kan byt­te ut­i­fra om det er sol el­ler regn. Det er eks­tra ven­ti­la­sjon rundt lin­se­ne for å hind­re dug­ging, og både nese­de­len og brille­sten­ge­ne er jus­ter­ba­re. Det føl­ger med et stort, fancy brille­etui til sik­ker opp­be­va­ring av bril­ler og lin­ser.

100 % S2

Pris: 1699 kr.

De­sig­net i Ca­li­for­nia, la­get i Ita­lia og pro­mo­tert av syk­kel­stjer­nen Pe­ter Sa­gan. Sports­bril­le­ne fra 100 % – som sprin­ger ut fra man­ge års er­fa­ring in­nen mo­tocross – har mye for seg, og S2 vi­ser klart hvor­for. Den sto­re, sy­lind­ris­ke, se­mi­sve­ven­de lin­sen sik­rer et ufor­styr­ret 360­gra­ders syns­felt, et mar­kant gum­mi­grep på sten­ger og nese­del gjør at bril­le­ne sit­ter godt – og en de­talj er den avan­ser­te over­flate­be­hand­lin­gen av lin­sen, som gjør at vann­drå­per prel­ler av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.