15

Aktiv Trening (Norway) - - 20 TIPS TIL SOMMERLØPI­NG -

KLE DEG FORNUFTIG

Som­mer­ens løpeturer blir mye mer be­ha­ge­lig hvis du sør­ger for å vel­ge rik­tig be­kled­ning, og her er opp­skrif­ten som re­gel: så lett som mu­lig. Velg en T-skjor­te i svette­trans­por­te­ren­de stoff – gjer­ne i en lys far­ge, da den blir mind­re varm i sola. En sing­let gir mer ven­ti­la­sjon, men hvis du skal va­ere len­ge i sola, kan det va­ere bed­re å dek­ke skuld­re­ne med en T-skjor­te. Du kan en­ten løpe i en kort tights el­ler en løs shorts, alt etter hva du li­ker best, men ikke ha på bom­ulls­bok­ser/ -tru­se un­der, da de su­ger til seg svet­te, kan krøl­le seg og fort be­gyn­ner å gna­ge. En lø­pecaps el­ler en løpe­skyg­ge kan be­skyt­te øyne­ne og en del av an­sik­tet mot kraf­tig sol. Den bes­te be­skyt­tel­sen av øyne­ne får du rik­tig­nok med et par sportsbril­ler. Har du pla­ner om å kjø­pe nye sportsbril­ler, så sjekk kjøpe­guid­en vår på si­de 22.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.