Aktiv Trening (Norway) - - 20 TIPS TIL SOM­MER­LØ­PING -

WAY­FIN­DER

Pris: 1195 kr.

Adi­das leg­ger ikke skjul på at de er in­spi­rert av Ray-Bans Way­fa­rer, men det rok­ker ikke ved at Way­fin­der er gode løpe­bril­ler, som også kan bru­kes til hver­dags. Tett­sit­ten­de, flek­sib­le sten­ger, lav vekt og lin­ser med Sil­ver Mir­ror-be­hand­ling gir topp funk­sjo­na­li­tet.

BLIZ

Pris: 1049 kr.

So­lid og tek­nisk sak fra svens­ke Bliz, som ut­mer­ker seg med en så­kalt Jaw­bone-tek­no­lo­gi, som be­tyr at den ne­ders­te de­len av ram­men kan tas vekk for å jus­te­re etter tre­nings­form – og øke syns­fel­tet. Sten­ger og nese­de­ler kan jus­te­res. Den­ne Nor­dic Light-lin­sen øker kon­tras­te­ne un­der dår­li­ge lys­for­hold og flatt lys. Vei­er 34 gram.

Pris: 799 kr.

Pet­ter Nort­hug har gjort sitt inn­tog på sports­brille­mar­ke­det, og til­byr bril­ler som selv­føl­ge­lig er be­reg­net på lang­renn, men også eg­ner seg til syk­ling og lø­ping. Per­for­mance Clas­sic kom­mer i to uli­ke stør­rel­ser og med to ut­skift­ba­re UV 400-lin­ser, mens to dy­re­re ver­sjo­ner blant an­net har bed­re lin­ser.

POC DE­FINE

Pris: 1700 kr.

Sti­li­ge svens­ke sports­bril­ler med fo­kus på syk­ling, uan­sett om det er til lande­vei, ter­reng­syk­ling el­ler by­syk­ling. Høykva­li­tets­lin­se­ne fra Carl Zeiss sik­rer op­ti­ma­le far­ger og kon­trast, mens sten­ge­ne har et spe­si­elt heng­sel som ut­lø­ses ved slag for å fore­byg­ge brudd – og der­med for­len­ger leve­ti­den.

EVZERO BLADES

Pris: 1720 kr.

Dis­se mi­ni­ma­lis­tis­ke, fja­er­let­te bril­le­ne mer­ker man nes­ten ikke at man har på. Sam­men med den tett­sit­ten­de pass­for­men med myke gum­mien­der og til­sva­ren­de nese­del på en tøff EVZero­ram­me gjør det bril­le­ne sa­er­de­les vel­sit­ten­de. Blades er også en fa­vo­ritt blant kres­ne lø­pe­re. Som all­tid med Oak­ley er det også utal­li­ge linse­mu­lig­he­ter.

POC AIM

Pris: 2199 kr.

Den fu­tu­ris­tis­ke kjem­pe­lin­sen på Aim gir et ene­stå­en­de fritt syns­felt og mak­si­mal be­skyt­tel­se mot lys, vind, in­sek­ter og lig­nen­de – ikke minst når du su­ser i vei på syk­ke­len. Lin­sen fra Carl Zeiss har su­per­kon­trast og far­gede­fi­ni­sjon, og ram­men har in­gen un­der­kant, mens stan­ga over lig­ger bak lin­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.