Aktiv Trening (Norway) - - RAS­KE BRIL­LER -

RA­DAR EV PATH

Pris: 1940 kr.

Ra­dar EV path er na­er­mest en le­gen­da­risk mo­dell i Oak­leys enor­me til­bud av sports­bril­ler, og en sann fa­vo­ritt blant idretts­ut­øve­re og am­bi­siø­se mo­sjo­nis­ter in­nen en rek­ke uli­ke idretts­gre­ner. Bril­le­ne har blant an­net et ty­de­lig wra­pa­round-de­sign som føl­ger an­sik­tet tett, vel­sit­ten­de sten­ger og nese­del, yp­per­lig ven­ti­la­sjon rundt den ut­skift­ba­re lin­sen og utal­li­ge farge­kom­bi­na­sjo­ner og spe­si­el­le lin­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.