FETT EL­LER KARBOHYDRA­T?

Aktiv Trening (Norway) - - LØP LANGT -

En for­bed­ret ev­ne til å bru­ke fett som energi­kil­de er en av de sto­re ef­fek­te­ne av å løpe langt. Fett­for­bren­nings­ev­nen kan styr­kes av mat­val­get, og man­ge am­bi­siø­se lø­pe­re har eks­pe­ri­men­tert med å re­du­se­re karbo­hy­drat­inn­ta­ket og øke fett­inn­ta­ket, for yt­ter­li­ge­re å sti­mu­le­re fett­for­bren­nin­gen.

Forsk­ning har rik­tig­nok ikke fun­net noen sa­er­lig ef­fekt av en slik di­ett. Når det er sagt, kan det vir­ke lo­gisk å leke med karbohydra­t-fett-ba­lan­sen. Når krop­pen ikke har noe karbohydra­t å for­bren­ne un­der tre­ning, vil tre­nin­gen opp­le­ves har­de­re, selv om has­tig­he­ten er la­ve­re. Det vil si at du kan opp­nå den sam­me tre­nings­ef­fek­ten uten å sli­te like mye på krop­pen. Hele sys­te­met vil alt­så job­be har­de­re ved la­ve­re fart.

Opp­skrif­ten på det er å unn­gå karbohydra­t de sis­te 12 ti­me­ne før en lang­tur (men spis gjer­ne fett og pro­tei­ner). Dra så ut og løp – det vil nok kjen­nes hardt ut – og fyll på med karbo­hy­dra­ter etter­på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.