NY­HE­TER.

4000 eks­tra skritt om da­gen kan hal­ve­re ri­si­ko­en for tid­lig død.

Aktiv Trening (Norway) - - INNHOLD - Kil­de: JAMA

Ny vi­ten, ut­styr og dings­er, tips og tren­der.

Som­mer­fe­rien er per­fekt til lan­ge gå­tu­rer, og mens du ny­ter na­tu­ren og den fris­ke luf­ta, kan du i til­legg gle­de deg over at du blir sunnere for hvert skritt. En ny stu­die vi­ser at vi kan re­du­se­re ri­si­ko­en for tid­lig død be­trak­te­lig – bare ved å gå litt mer i hver­da­gen.

Ame­ri­kans­ke fors­ke­re ana­ly­ser­te data fra 5000 menn og kvin­ner over 40 år, som til­ba­ke i 2003– 2006 had­de fått målt an­tall dag­li­ge skritt med en ak­ti­vi­tets­må­ler. Da fors­ker­ne så på hvil­ke av del­ta­ker­ne som var døde si­den den gang, og jus­ter­te for kjønn, al­der, røy­king, BMI, mat­va­ner og and­re ri­siko­fak­to­rer, var det en klar sam­men­heng mel­lom an­tall skritt og ri­si­ko­en for tid­lig død. Per­soner som i gjen­nom­snitt gikk rundt 8000 skritt om da­gen had­de hele 51 pro­sent la­ve­re ri­si­ko for tid­lig død enn dem som gikk 4000 skritt el­ler mind­re. Fle­re skritt gjor­de bare ge­vins­te­ne stør­re. De som var oppe i over 12 000 dag­li­ge skritt, had­de 65 pro­sent la­ve­re ri­si­ko for tid­lig død.

Der­imot – og det­te var over­ras­ken­de for fors­ker­ne – had­de in­ten­si­te­ten in­gen ef­fekt på døds­ri­si­ko­en. Om man tus­let ro­lig el­ler løp 12 000 skritt om da­gen, var i det­te til­fel­let un­der­ord­net.

Luft hun­den en eks­tra gang, gå av bus­sen et par stopp før du egent­lig skal av el­ler gå en tur om kvel­den. Jo fle­re skritt du kan lure inn i lø­pet av da­gen, jo bed­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.