KORT OPPVARMING ER LIKE EF­FEK­TIVT SOM LANG

Aktiv Trening (Norway) - - NYHETER -

Oppvarming er en vik­tig del av den gode pre­sta­sjo­nen. Men hvil­ken oppvarming er den bes­te? Det gir en ny norsk stu­die et slags svar på. I stu­di­en tes­tet fors­ker­ne en grup­pe vel­tren­te lang­renns­lø­pe­re på en 1,3 km lang sprint (cir­ka 3,5 mi­nut­ters inn­sats). Først lot man dem gjen­nom­føre tra­di­sjo­nell oppvarming, det vil si 30 min. ro­lig ski­gå­ing, 5 min. ved litt høy­ere in­ten­si­tet og 3 min. med noen ras­ke spur­ter (to­talt 38 min.). Så (etter noen da­ger, da de var re­sti­tu­ert) lot man dem gjen­nom­føre en kort oppvarming be­stå­en­de av 8 x 100 me­ter på ski med øken­de in­ten­si­tet med 1 min. pau­se mel­lom hver (to­talt cir­ka 10 min). Re­sul­ta­tet var at de pres­ter­te like godt uav­hen­gig av opp­var­mings­me­to­de. Så hvis ti­den er knapp, kan du – iføl­ge den­ne stu­di­en – nøye deg med noen kjap­pe stig­nings­løp. Kil­de: In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Sports Phy­sio­lo­gy and Per­for­mance.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.