SÅ MAN­GE RUN­DER SOM MU­LIG

Aktiv Trening (Norway) - - SOV DEG STERKERE -

AMRAP står for As Ma­ny Rounds As Pos­sib­le, og går ut på at du tar en rek­ke øvel­ser som sir­kel­tre­ning og gjenom­fø­rer så man­ge run­der som mu­lig på X an­tall mi­nut­ter. Hvis du li­ker å ha over­sikt over pre­sta­sjo­ne­ne dine, kan du et­ter­på no­te­re hvor man­ge ful­le run­der du rakk og hvor langt du kom i sis­te run­de da ti­den gikk ut. På den må­ten kan du føl­ge med på ut­vik­lin­gen fra gang til gang.

Det er utro­lig man­ge for­skjel­li­ge øvel­ser du kan bru­ke i sir­kel­tre­nin­gen for å gjø­re den mor­som og va­riert fra gang til gang. Det kan for ek­sem­pel va­ere hoppe­tau, fjell­klat­re­re, kne­bøy uten vek­ter, gå­en­de ut­fall, step-ups el­ler stjerne­hopp. Tid og an­tall re­pe­ti­sjo­ner av hver øvel­se be­stem­mer du helt selv.

Fo­ku­set ditt bør va­ere på å ha høy puls og musk­le­ne i naer­he­ten av melke­syre­gren­sen. Over tid kan du fo­ku­se­re på å mi­ni­me­re pau­se­ne du utvil­somt blir nødt til å ta av og til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.