Aktiv Trening (Norway) - - TUR­BO­TU­RER PÅ 2 HJUL -

do­ku­men­tert at ko­les­te­rol­inn­hol­det i ma­ten har for­svin­nen­de li­ten inn­fly­tel­se på krop­pens ko­les­te­rol­nivå – i hvert fall for de al­ler fles­te. Der­for er det in­gen grunn til å va­ere redd for at egg er far­lig for krets­lø­pet.

Om det er di­rek­te helse­frem­men­de, er rik­tig­nok en an­nen sak. Kik­ker man på ny­ere forsk­ning, kon­klu­de­rer de fles­te stu­di­er med at det er noen­lun­de sunt å spi­se egg, bare de inn­tas i mo­de­ra­te meng­der. Grun­nen til at man bør mo­de­re­re seg, skyl­des blant an­net at det i vis­se be­folk­nings­un­der­sø­kel­ser er fun­net en sam­men­heng mel­lom høyt inn­tak av egg og økt ri­si­ko for hjer­te- og kar­syk­dom­mer.

Spe­si­elt ser det ut til at type 2-dia­be­ti­ke­re kan rea­ge­re ne­ga­tivt på et høyt inn­tak av egg. Der­for an­be­fa­ler fle­re fors­ke­re spe­si­fikt dia­be­ti­ke­re om å be­gren­se inn­ta­ket av den gule og hvi­te mat­va­ren.

Det må li­ke­vel leg­ges til at kon­klu­sjo­ne­ne på det­te om­rå­det langt fra er en­ty­di­ge. Det fin­nes både un­der­sø­kel­ser der krets­lø­pet til test­per­sone­ne var helt upå­vir­ket selv etter fle­re uker med et inn­tak av tre egg om da­gen, mens and­re

Det er in­gen grunn til å va­ere redd for at egg er far­lig for krets­lø­pet

ver­ken har dia­be­tes el­ler ar­ve­lig høyt ko­les­te­rol, kan egg be­ri­ke det dag­li­ge kost­hol­det – vel å mer­ke så len­ge du ikke spi­ser de små helse­bom­be­ne sam­men med ba­con el­ler bakt inn i en søt kake el­ler fet fløte­is.

Far­gen har in­gen be­tyd­ning

De­bat­ten rundt egg er hel­ler ikke bare be­gren­set til helse­ver­di­en. Sva­ert man­ge for­bru­ke­re lar spe­si­elt dyre­etik­ken på­vir­ke val­get når de hand­ler egg. Det er in­gen tvil om at det har be­tyd­ning for hø­ne­nes leve­vil­kår om du vel­ger egg av den ene el­ler and­re ty­pen, men de på­vir­ker i li­ten grad de er­na­e­rings­mes­si­ge kva­li­te­te­ne.

På sam­me måte er det hel­ler ikke noe helse­s­tem­pel at eg­ge­ne er bru­ne el­ler flek­ke­de. Et egg er et egg uan­sett hvil­ken far­ge det har – for­skjel­len lig­ger bare i høn­se­ra­sen. Der­for har ditt valg av egg bare be­tyd­ning for fjaer­kre­ets ve og vel. Du må gans­ke en­kel­te be­stem­me deg for om du er vil­lig til å be­ta­le litt mer for å sik­re hø­ne­ne bed­re leve­vil­kår.

Fle­re nors­ke bu­tikkje­der har al­le­re­de tatt val­get for deg ved å fjer­ne egg fra burhøns i bu­tik­ke­ne, som en kon­se­kvens av fal­len­de etter­spør­sel. Om res­ten av bu­tik­ke­ne føl­ger etter, av­hen­ger av deg og meg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.