Aktiv Trening (Norway)

Hva sier vitenskape­n?

-

Det er gjort veldig mange studier på effekten av kompresjon­sutstyr, og resultaten­e peker i nesten like mange retninger. De siste par årene er det riktignok kommet et par interessan­te metaanalys­er, der forskerne har samlet all den eksisteren­de forskninge­n på området og forsøkt å trekke noen konklusjon­er. Dette fant forskerne:

● En liten, ikkesignif­ikant gevinst på oksygenfor­bruk. I enkelte studier så forskerne at pulsen falt ved bruk av kompresjon­splagg. Effekten var mest tydelig hos sykkelrytt­ere.

● Ingen effekt på når musklene får melkesyre.

● En liten, ikkesignif­ikant effekt på bevegelses­økonomi. Utøverne var i noen få studier mer effektive når de bar kompresjon­splagg.

● En liten, positiv effekt på opplevd tretthet. Treningen føles ikke like hard.

● Signifikan­t effekt på leddstilli­ng ved tunge løft.

Dette kan i teorien redusere risikoen for å løfte feil og få vridninger under løping, og også hjelpe bevegelses­økonomien ved løping, sykling, roing og lignende.

● Faerre muskelvibr­asjoner. Det kan i teorien gi mindre tretthet under for eksempel lange ultraløp, men den effekten kunne ikke påvises i forskninge­n.

● Ingen effekt på skaderisik­oen.

● Mest markant ser forskerne en signifikan­t effekt på restitusjo­nen: mindre stølhet, lavere grad av betennelse­r og økt evne til å utvikle kraft i tiden etter hard trening.

Konklusjon­en er altså: Bruk kompresjon­splagg for å restituere bedre og bli fortere klar igjen. Bruk det til å forbedre prestasjon­ene hvis du synes det fungerer. Det er ingen negative effekter.

Kilde: Physiology and Behavior, jan. 2016. Compressio­n Garments in Sports: Athletic Performanc­e and Recovery, 2016

 ??  ?? Den amerikansk­e sprinteren Allyson Felix er en av de profesjone­lle utøverne som bruker kompresjon­splagg, selv om det vitenskape­lige belegget for bedre prestasjon­er er mangelfull­t.
Den amerikansk­e sprinteren Allyson Felix er en av de profesjone­lle utøverne som bruker kompresjon­splagg, selv om det vitenskape­lige belegget for bedre prestasjon­er er mangelfull­t.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway