La­ger film om kvensk kul­tur

Film og forsk­ning går hånd i hånd på UIT Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet.

Altaposten - - Kultur -

Det hand­ler om et tre­årig forsk­nings­pro­sjekt som skal un­der­sø­ke hvor­dan kul­tur­ar­ven opp­står når folk ven­der til­ba­ke til ide­er om for­ti­den og ste­der som sym­bo­li­se­rer for­ti­den.

Kre­ves kunn­skap

Det er spe­si­elt Øst-finn­mark og Nord-troms som set­tes un­der lu­pen, blant an­net Nor­drei­sa, Vadsø og Skal­l­elv. – Den­ne forsk­nin­gen har stor be­tyd­ning for­di det i da­gens sam­funn, pre­get av mo­bi­li­tet både geo­gra­fisk og kul­tu­relt, kre­ves bed­re kunn­skap om hvor­dan for­ti­den tas i bruk for å ska­pe iden­ti­te­ter og til­hø­rig­het, me­ner le­der av pro­sjek­tet, pro­fes­sor Kjell Ol­sen ved UIT.

Kris­tin la­ger film

Do­ku­men­tar­film­ska­per og vi­su­ell an­tro­po­log Kris­tin Ni­co­lay­sen fra Al­ta vil stå bak ka­me­ra og gle­der seg til å ut­fors­ke\ te­ma­tik­ken gjen­nom forsk­ning og film. – Med ka­me­ra vil jeg va­ere med både i inn­hen­ting av data og va­ere med å gjø­re de­ler av forsk­nin­gen til­gjen­ge­lig for et stør­re pub­li­kum gjen­nom film. Jeg vil sa­er­lig føl­ge opp fa­mi­lie­de­len av pro­sjek­tet om hvor­dan språ­ket og kul­tu­ren vi­dere­for­mid­les i dag i for­hold til tid­li­ge­re, sier Ni­co­lay­sen, som har la­get en rek­ke ster­ke do­ku­men­ta­ris­ke fil­mer.

Spen­nen­de nett­verk

Hun ser også for seg at det blir la­e­re­rikt. – Det blir det sva­ert in­ter­es­sant å se hvor­dan man gjen­nom kul­tur­na­e­ring og mu­se­ums­ar­beid job­ber med, for­mid­ler og le­vende­gjør det kvens­ke i dag. Det­te ser jeg ser vel­dig frem til å gjø­re i et slikt fag­lig spen­nen­de nett­verk, sier Ni­co­lay­sen. Forsk­nin­gen er for­ank­ret i forsk­nings­grup­pa Nar­ra­ting the Post­co­lo­ni­al North ved UIT, har en to­tal­ram­me på litt over 7,8 mil­lio­ner kro­ner og skal gå fra 2017 til 2020. Va­ran­ger mu­se­um, Ni­co­lay­sen film og Uit-nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet har fått fi­nan­sie­ring til det­te pro­sjek­tet gjen­nom ett av Forsk­nings­rå­dets Sam­kul-pro­gram. Det er i den­ne run­den be­vil­get to­talt 18 mil­lio­ner til tre pro­sjek­ter som om­hand­ler na­sjo­na­le mi­no­ri­te­ter i Nor­ge. Mid­le­ne til forsk­ning om na­sjo­na­le mi­no­ri­te­ter i Nor­ge er fi­nan­siert gjen­nom øre­mer­ke­de mid­ler til Forsk­nings­rå­det fra Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet (KMD).

GÅR SAM­MEN: Uit-fors­ker­ne Tri­ne Kvi­dal-rø­vik (t.h) Stein Roar Mat­hi­sen og Kjell Ol­sen skal sam­ar­bei­de med do­ku­men­tar­film­ska­pe­ren Kris­tin Ni­co­lay­sen (i midt­en) i om å un­der­sø­ke vi­dere­fø­ring av kvensk og norsk­finsk kul­tur. (Foto: Eli­sa­beth An­der­sen/uit)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.