Altaposten

Skal hol­de or­den i kao­set

Når det skal byg­ges for tre mil­li­ar­der blir Tom Fro­de Han­sen god å ha.

- Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

In­nen­for sen­trums­om­rå­det i Al­ta skal det in­ves­te­res for cir­ka tre mil­li­ar­der de nes­te 3-4 åre­ne. Det be­tyr at det til ti­der kan bli kao­tisk med fle­re sam­ti­di­ge an­leggs­om­rå­der. For Han­sen be­tyr det mye ar­beid og et stort an­svar å ko­or­di­ne­re og se de ut­ford­rin­ge­ne og alle de tin­ge­ne som kom­mer frem­over.

– En jaek­la stor rol­le, som han selv sier.

Stil­lin­gen er en pro­sjekt­stil­ling med fore­lø­pig va­rig­het i to år.

– Det som ut­løs­te be­ho­vet for stil­lin­gen var at råd­man­nen vil­le va­ere i for­kant og ko­or­di­ne­re alle søk­na­der som kom­mer inn, re­gu­le­rings­pla­ner og øns­ker om ut­vik­ling i sen­trum på en bed­re måte enn vi kla­rer i dag, sier Han­sen.

– In­gen myn­dig­het

Han­sen un­der­stre­ker at den nye stil­lin­gen som sen­trums­ko­or­di­na­tor for ut­byg­gings­pro­sjek­ter ikke er en myn­dig­het. Hans nye rol­le blir å hjel­pe ut­byg­ge­re og and­re hvis de lu­rer på hvem de skal kon­tak­te og hvor­dan de kan få løst en si­tua­sjon som har med ut­byg­gin­gen i sen­trum å gjø­re.

– Jeg kan va­ere led­det inn i sys­te­met og inn i kom­mu­nen. Det er vik­tig for oss å ha god dia­log med ut­byg­ger­ne, sier han.

Han­sen har med and­re in­gen pro­sjekt­rol­le, men sit­ter på and­re si­den av gjer­det og sør­ger for at sen­trum fun­ge­rer mens om­rå­det gjø­res om til bygge­plass.

Star­ter man­dag

Al­le­re­de først­kom­men­de man­dag skjer det sto­re ting. Da star­ter grunn­ar­bei­det ved om­sorgs­sen­te­ret. Det førs­te pro­sjek­tet i en lang rek­ke pro­sjek­ter frem­over.

– Cir­ka 2.000 ku­bikk med mas­ser skal ut hver dag ut sep­tem­ber. Cir­ka 125.000 ku­bikk med løse mas­ser blir sendt med semi­trai­le­re. Det blir med and­re ord enor­me meng­der med mas­ser som skal ut via Mar­k­vei­en, og pub­li­kum vil mer­ke den trans­por­ten, kom­men­te­rer Han­sen.

Ber om for­stå­el­se

– Vi for­står at pro­sjek­te­ne som nå set­tes i gang vil be­rø­re man­ge, blant an­net de som har brukt par­ke­rin­gen bak hel­se­sen­te­ret. Men vi ber sam­ti­dig om for­stå­el­se for at det skjer en sen­trums­ut­vik­ling, som vi er gla­de for. Dess­ver­re kan mis­nøy­en gå ut over de som job­ber, men vi får sør­ge for å ta mis­nøy­en og hen­ven­del­se­ne til meg, av­slut­ter Han­sen.

 ??  ??
 ??  ?? MAN­GE PRO­SJEK­TER: Al­ta om­sorgs­sen­ter, Amfi, Sta­tens veg­ve­sen og nye par­ke­rings­plas­ser noen av pro­sjek­te­ne som star­ter opp i Al­ta. Tom-fro­de Han­sen er man­nen som skal se til at alt går på skin­ner. (Foto: Bjar­ne Krog­stad)
MAN­GE PRO­SJEK­TER: Al­ta om­sorgs­sen­ter, Amfi, Sta­tens veg­ve­sen og nye par­ke­rings­plas­ser noen av pro­sjek­te­ne som star­ter opp i Al­ta. Tom-fro­de Han­sen er man­nen som skal se til at alt går på skin­ner. (Foto: Bjar­ne Krog­stad)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway