Strenge­lek med Isak Sa­mu­el

Stor stem­ning på Ma­ras pub da Isak Sa­mu­el Ha­et­ta lan­ser­te sin sis­te CD.

Altaposten - - Kultur - kve­seth@al­ta­pos­ten.no Av Mag­ne Kve­seth

Lan­se­rings­kon­ser­ten bød på langt mer enn sa­er­li­ge ly­der fra Ha­et­tas hjemme­lag­de strenge­in­stru­ment joi­ka­nas, men også det. Det spe­si­el­le in­stru­men­tet ble brukt på pla­tas tit­tel­me­lo­di Biggevuop­mi og også på en spe­si­ell in­stru­men­tal hea­ling­joik som ble frem­ført. Per­son­joi­ke­ne på ski­va har et bredt gal­le­ri av lo­ka­le stør­rel­ser blant an­net med røt­ter i fra Bin­gis-om­rå­det.

Bren­nen­de kja­er­lig­het

Sam­men med bas­sist og pro­du­sent for Cd-en, Bernt Mik­kel Haglund fra Rie­ban stu­dios, bød Isak Sa­mu­el Ha­et­ta, «Is­sát Sám­mol» på smake­bi­ter fra den ny­ut­giv­ne Cd-en, Biggevuop­mi Cuor­vu. Den inne­hol­der per­son­joi­ker og fle­re lett for­døye­li­ge san­ger, som det hel­ler få­tal­li­ge pub­li­kum på Ma­ras fikk opp­le­ve li­ve. Li­ke­vel la ikke det spar­som­me­li­ge pub­li­kums­be­sø­ket noen dem­per på stem­nin­gen, for de to mu­si­ker­ne fikk sa­len med seg på både ko­ring og all­sang. Låta som he­ter «Da­ga do­la», på om­sla­get over­satt til en­gelsk med «Ligh­ten your heart», skap­te kjempe­stem­ning og helt tett på rocke­fot hos de frem­møt­te. At tit­te­len har minst dob­bel be­tyd­ning be­kref­ter Isak Sa­mu­el slik.

– Ja, «Da­ga Do­la» be­tyr rett og slett å lage bål, gjø­re opp var­me, men har en dob­bel be­tyd­ning, sier Isak Sa­mu­el. Han for­tel­ler at den en­gels­ke over­set­tel­sen il­lust­re­rer det­te, sam­ti­dig som re­fren­get på sa­misk vi­ser til kja­er­lig­he­tens ild.

Også på Cd'ens sis­te spor, «He­arva­bal­va» el­ler «Kja­er­lige­tens far­ger», ble det all­sang og kjempe­stem­ning i lo­ka­let.

En­kelt og greit

Både in­stru­men­tal­pre­sta­sjo­ne­ne og vo­ka­len satt sva­ert bra un­der kon­ser­ten på Ma­ras og det var ikke vans­ke­lig å mer­ke at Isak Sa­mu­el Ha­et­ta og Bernt Mik­kel Haglund sat­set or­dent­lig se­riøst foran den­ne lan­se­rings­kon­ser­ten. Mu­si­ker­kol­le­ger be­mer­ket det sam­me i lø­pet av kvel­den, nem­lig at det var et godt for­be­redt kon­sept som fikk ut­løp, både i form av per­son­joi­ker, mer me­lo­diø­se kom­po­si­sjo­ner og også da de to im­pro­vi­ser­te med gjes­ter fra sa­len på sce­nen. En av scene­gjes­te­ne gjor­de en for­mi­da­bel jazz­rock­in­spi­rert im­pro­vi­sjon sam­men med mu­si­ker­ne, mens Åsá Márg­get An­ti bril­jer­te med joik etter en noe nø­len­de åp­ning.

– Jeg sy­nes det er bra at vi kan gjø­re det­te uten bruk av her­me­tisk mu­sikk, det­te er rett og slett li­ve og det skal va­ere opp­nåe­lig for folk å like vårt mu­sikk hvor vi har latt va­ere å leg­ge på ef­fek­ter el­ler som jeg kal­ler det, her­me­tisk lyd, sier Ha­et­ta. Han skry­ter av pro­du­sent Bernt Mik­kel og Rie­ban Stu­dio som han sy­nes har mik­set Cd-en for­tref­fe­lig.

LANSERING: Bernt Mik­kel Haglund spil­te bass og har pro­du­sert Cd-en, mens Isak Sa­mu­el Ha­et­ta står for gi­tar, joik og sang samt har kom­po­nert sang­lå­te­ne. (Foto: Mag­ne Kve­seth)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.