– Ikke ak­sep­ta­belt

For­hol­de­ne i Det­si­ka sjok­ke­rer.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

Etter man­ge inn­spill fra pub­li­kum og over­send­te bil­led­ma­te­ria­le er det bred enig­het om at noe må gjø­res for at det ikke skal va­ere fritt fram i fri­lufts­om­rå­de­ne.

– Det vi fikk se og høre på et ho­ved­ut­valgs­møte tid­li­ge­re den­ne høs­ten vil jeg ikke si var sjok­ke­ren­de, men vel­dig skuf­fen­de. Fra tid­li­ge­re vet vi at om­rå­det Bol­lo/ Det­si­ka har et vel­dig sterkt press, og at man­ge har tatt seg til ret­te på en måte som går ut over na­tu­ren. Som an­svar­li­ge po­li­ti­ke­re kan vi ikke ba­re la det gli ut, men må i sam­råd med ad­mi­ni­stra­sjo­nen fin­ne ut hvor­dan vi kan få end­ret hold­nin­ger gjen­nom stren­ge­re opp­føl­ging av re­gel­ver­ket, sier le­der for ho­ved­ut­val­get som har an­sva­ret for miljø­sa­ker, Ot­to Aas. For få om­rå­der Høy­res po­li­ti­ker Alex Bjørk­mann var en av de som slo alarm over­for ut­val­get han er med­lem av.

– Jeg har fått over­sendt en del bil­led­ma­te­ria­le. Det for­tel­ler at sånn som det­te kan vi ikke ha det i Al­ta kom­mu­ne, slår Bjørk­mann fast.

Hans ana­ly­se er at noe kan for­kla­res med at det fin­nes for få til­rette­lag­te om­rå­der for cam­ping, gum­pi­er og at hytte­tom­ter er man­gel­vare.

– Det er nok et ut­slag av det­te vi nå ser i Det­si­ka/ku­vann-om­rå­det. Sam­ti­dig er det vik­tig for meg å slå fast at når vi har be­gren­se­de om­rå­der, må vi opp­fø­re oss på en måte som iva­re­tar om­rå­de­ne vi har i ste­det for å øde­leg­ge de. Der­for har en streng opp­føl­ging min ful­le støt­te, sier Bjørk­mann. Føl­ges opp Hoved­ut­valgs­le­der Ot­to Aas sier at ho­ved­ut­val­get nå vil gå i dia­log med ad­mi­ni­stra­sjo­nen for å se hvil­ke virke­mid­ler som kan tas i bruk.

– Slik jeg opp­fat­ter ut­vik­lin­gen er mye av det vi rea­ge­rer på ulov­lig ak­ti­vi­tet. Da må vi sør­ge for at lo­ver og regler over­hol­des, even­tu­elt der­som ikke reg­le­ne er kla­re nok, så må vi stram­me de inn, på­pe­ker Aas. 20. sep­tem­ber skal Al­ta kom­mu­ne og Al­ta Ski­fer­brudd på be­fa­ring i om­rå­det for å av­dek­ke ulov­li­ge hyt­ter og ulov­lig cam­ping.

– Al­ta Ski­fer­brudd er for­pak­ter av om­rå­det. Vi vil i sam­råd med grunn­ei­er og for­pak­ter gjen­nom­føre be­fa­ring for å re­gist­re­re ulov­li­ge til­tak. Dis­se vil bli vur­dert og fulgt opp i sam­svar med reg­le­ne i plan- og byg­nings­lo­ven, har virk­som­hets­le­der Trond In­ge Heit­mann tid­li­ge­re ut­talt til Al­ta­pos­ten.

IKKE PENT: Po­li­ti­ker­ne i Al­ta lo­ver et skip­per­tak for å få ord­ne­de for­hold i Det­si­ka-bol­lo-om­rå­det. (Foto: Pri­vat)

STÅR HELE ÅRET: Man­ge av byg­ge­ne fram­står som per­ma­nen­te og står året rundt. (Foto: Pri­vat)

IKKE RE­GU­LERT: Ak­ti­vi­te­ten vi ser på bil­det er ikke re­gu­lert og in­nen­for re­gel­ver­ket. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.