Mu­si­kalsk lunsj

Les anmeldelse av høs­tens førs­te lunsj­kon­sert.

Altaposten - - Sidan 1 -

Lør­dag for­mid­dag ga al­ta­ba­ser­te En­sem­ble Noor og gjeste­fio­li­nist Tor Jo­han Bø­en høs­tens førs­te lunsj­kon­sert på Al­ta museum. De frem­før­te den bel­gis­ke kom­po­nis­ten, or­ga­nis­ten og pia­nis­ten Cé­sar Francks kla­ver­kvin­tett fra 1879. Selv om det­te styk­ket er lite kjent, vis­te det seg å va­ere over­ras­ken­de pub­li­kums­venn­lig med sin syk­lis­ke ka­rak­ter, og spe­si­elt den sakte­gå­en­de 2. sat­sen (len­to) var så vak­ker at det nes­ten gjor­de vondt. Bra kon­sept Det helt spe­si­el­le med lunsj­kon­ser­te­ne på mu­se­et er kom­bi­na­sjo­nen av ti­den på døg­net, en va­rig­het på un­der en time, en in­tim set­ting der pub­li­kum er used­van­lig tett på mu­si­ker­ne, et helt ene­stå­en­de bak­tep­pe i form av Alta­fjor­den i all sin prakt og en uhøy­ti­de­lig ned­på-stemning med kaf­fe og ka­ker. Akus­tik­ken i lo­ka­let er langt fra per­fekt, men det­te kom­pen­se­res til de gra­der av et klang­bil­de som er så na­ert og umid­del­bart at det i seg selv er en enorm opp­le­vel­se. For ikke å snak­ke om mu­lig­he­ten til å kun­ne stu­de­re mu­si­ker­nes emi­nen­te hånd­verk og de­res kom­mu­ni­ka­sjon med hver­and­re. Pub­li­kum i Al­ta set­ter helt ty­de­lig pris på det­te kon­sep­tet, og lør­da­gens kon­sert var in­tet unn­tak. Mu­si­ker­ne fikk trampe­klapp, og det var de­fi­ni­tivt for­tjent. Kaizer light Gjeste­fio­li­nist Tor Jo­han Bø­en så ut til å stor­tri­ves på borte­bane. Den nar­vik­ba­ser­te 47-årin­gen er én av Nor­ges frems­te fio­li­nis­ter. Fun­fact: På Kaizers Or­chest­ras de­but­al­bum «Om­pa til du dør» spil­ler Bø­en fio­lin på fire lå­ter, der­iblant tit­tel­kut­tet. Sam­spil­let mel­lom de prof­fe mu­si­ker­ne var knirke­fritt, og hele ut­fø­rel­sen var al­de­les de­li­kat. Kon­tras­ten mel­lom ak­kord­spil­let i pia­no­et og de mer én­to­ni­ge, men akk så fan­tas­tisk «sam­ta­len­de» stry­ker­ne til­før­te kon­ser­ten spen­ning og dy­na­mikk. Og pia­nist Nils An­ders Mor­ten­sen be­vis­te nok en gang at han tro­lig er Al­tas frems­te mu­si­ker. Cel­lo-fest lør­dag kl. 13.00. Da skal En­sem­ble Noors emi­nen­te cel­list Ni­ko­lay Gi­ru­nyan og tre and­re cel­lis­ter frem­føre Svein Hunds­nes sin cel­lo­kvar­tett og fyl­le på med over­ras­kel­ser, der­iblant mu­sikk fra The Beatles og Me­tal­li­ca. Av Bern­hard Hi­e­ner­wadel

INTIMT, DE­LI­KAT, VAK­KERT: Gjeste­fio­li­nist Tor Jo­han Bø­en (i hvit skjor­te) og En­sem­ble Noor le­ver­te en lyte­fri lunsj­kon­sert, om­kran­set på tre si­der av et de­di­kert pub­li­kum. (Foto: Bern­hard Hi­e­ner­wadel)

MINITURNÉ I FINT HØSTVAER: Ag­nie­sz­ka Or­lowska, Ing­rid Wil­las­sen, Tor Jo­han Bø­en og Nils An­ders Mor­ten­sen av­slut­tet sin lil­le tur­né gjen­nom vest­fyl­ket på Al­ta museum og inn­le­det sam­ti­dig en ny se­song med de po­pu­la­ere lunsj­kon­ser­te­ne der. (Foto: Bern­hard Hi­e­ner­wadel)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.