– Lys frem­tid

I sam­ta­ler med nye kun­der i Ita­lia

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Det er hek­tisk ak­ti­vi­tet i stein­brud­det til sel­ska­pet MQ Gra­ni­te i Gaskka­beaivári rundt 30 kilo­me­ter nord for Kau­to­kei­no, på øst­sida av elva. Kvart­sit­ten blir mar­keds­ført med nav­ne­ne Ver­de Lap­po­nia, Lap­pia Gre­en el­ler At­lan­tis.

Sto­re di­men­sjo­ner

Selv om ba­re tre mann er på jobb den da­gen avi­sa svin­ger inn­om stein­brud­det, er det nor­malt fem an­sat­te som tar ut stein i grønn­steins­brud­det. Má­ze­kvart­sitt blir til ved bruk av så­kalt dia­mant­lines­aging og hydr­au­lisk bry­ting og ki­ling, som split­ter fjel­let til sto­re blok­ker som så sa­ges til mind­re bi­ter.

Sten Him­berg fra Lar­vik sty­rer pro­duk­sjo­nen og han for­kla­rer at stei­nen tas ut i så­kal­te «slabs».

– Det be­tyr at vi sa­ger blok­ker i to me­ters tyk­kel­se, sju til åtte me­ters høy­de og 10 til 20 me­ters leng­de. Det er en re­la­tivt høy skrot­pro­sent, men den stei­nen som ikke kan bru­kes til blok­ker for eks­port, den blir lag­ret i de­po­ni og noe blir knust til pukk, sier han.

– De pla­te­ne vi eks­por­te­rer til Tysk­land blir til grav­støt­ter og kom­mer stort sett fer­di­ge til­ba­ke. Det er spe­sia­lis­ter i Tysk­land som har knek­ket ko­den ved å hog­ge grav­støt­ter av kvart­sit­ten, som er ut­ford­ren­de på grunn av de noe blø­te­re par­ti­ene i stei­nen med mørke­grønt glim­mer, for­tel­ler Him­berg.

Han sier vi­de­re at le­ve­ran­sen i fjor til bank­byg­get i Brus­sel blir brukt som til­sats i be­tong­søy­ler som skal pry­de byg­get når det står fer­dig.

Kun­den som kjøp­te de 3.500 ton­ne­ne med stein, var det bel­gis­ke sel­ska­pet In­ter Mine­als NV.

– De lot seg im­po­ne­re over hvor flott den­ne stei­nen er og vi hå­per jo at bank­byg­get vil va­ere et vis­nings­vin­du for vårt pro­dukt. Da kan det bi­dra til å brin­ge oss inn i et mar­ked for til­slags­ma­te­ria­le til be­tong av grønn­stei­nen som vi knu­ser, for­tal­te styre­le­der for MQ Gra­ni­te, Jan Ole Par­ken.

Tå­ler ikke feil

Fore­koms­ten av Má­ze­kvart­sitt strek­ker seg

over et sva­ert langt og bredt om­rå­de. Sten Him­berg an­ty­der at den fore­koms­ten som MQ Gra­ni­te drif­ter på nå gir grunn­lag for drift i man­ge ge­ne­ra­sjo­ner. Stei­nen som bry­tes er helt spe­si­ell i ver­dens­sam­men­heng. Sel­ska­pet re­kla­me­rer med at «Den vak­re sma­ragd­grøn­ne far­gen», skyl­des at stei­nen inne­hol­der mye av et sjel­dent glim­mer­mi­ne­ral, fuch­si­te, som sam­men med hvit kvarts og felt­spat dan­ner et vak­kert bøl­get møns­ter.

Kom­bi­na­sjo­nen av mi­ne­ra­ler gjør også at stei­nen blir sterk og mot­stands­dyk­tig og kan bru­kes til alt.

– Når det er sagt, det tå­les ikke mye feil i stei­nen. Når vi tar ut blok­ker så skal det helst va­ere grønn og hvit far­ge, og minst mu­lig av det som er rosa og rødt. Og skrot­pro­sen­ten er høy for det må va­ere topp kva­li­tet som blir til blok­ker, sir Him­berg. Han job­ber hver an­nen el­ler hver tred­je uke for MQ Gra­ni­te gjen­nom som­mer­en.

Tri­ves på fjel­let

– Hjem­me i Lar­vik for­sø­ker jeg å få til et stein­brudd med lar­vi­kitt, men det­te har vi så langt ikke fått di­rek­to­ra­tet for mi­ne­ral­ut­vik­ling til å god­kjen­ne, så der må vi helt til de­par­te­men­tet, for­tel­ler han.

Frem til de pla­ne­ne blir rea­li­ser­ba­re tri­ves han i Na­ra­nas.

– Det mes­te av stei­nen vi tar ut her er på be­stil­ling og går til eks­port, sier Him­berg. Han sier som­mer­en i år har va­ert utro­lig fin.

– Vi har va­ert hel­dig med som­mer­en. I til­leg er det vel­dig hyg­ge­li­ge folk fra Kau­to­kei­no som job­ber her og i som­mer har det nes­ten ikke va­ert in­sek­ter. Nå er det all­tid god luf­ting på top­pen, så vi har ikke mer­ket mye uan­sett, sier Him­berg.

Gode ut­sik­ter

Styre­le­der for MQ Gra­ni­te, Jan Ole Par­ken, ser en lys frem­tid for grønn­stei­nen.

– Om kort tid rei­ser vi til den sto­re stein­mes­sa i Ve­ro­na i Ita­lia, der skal vi ha mø­ter og sam­ta­ler med nye kun­der. Mar­ke­det for Má­ze­kvart­sit­ten er slik at den al­ler bes­te kva­li­te­ten sel­ger seg selv. Og der har vi en bra kunde­grup­pe. Det er høs­ten som er den mest ak­ti­ve salgs­se­son­gen, mens vi pro­du­se­rer vår og som­mer. Kun­de­ne våre hand­ler nå mer og mer av uli­ke ty­per pro­duk­ter og det som ikke går ut som blokk, med slet­te kan­ter, det sel­ger som det vi kal­ler for «tonne­stein» og der er det også et be­ty­de­lig mar­ked for dem som vil ha na­tur­lig yt­ter­kan­ter og hvor ba­re de­ler av stei­nen er sagd. Vi ser at et så­kal­te hage­steins­mar­ke­det i Euro­pa blir ba­re stør­re og stør­re og det sam­me på mono­lit­ter og bauta­stei­ner, sier Par­ken.

Den for­holds­vis ny­byg­de brua over elva gir mu­lig­het for en­kel trans­port av stein ut fra vid­da. Bro­byg­gin­ga var i sin tid en hel­ler om­stridt af­fa­ere, men kom­mune­sty­ret i Kau­to­kei­no ved­tok låne­opp­tak for å fi­nan­siere byg­gin­ga. Ned­be­ta­ling av lå­net skjer ved at stei­nen som tas ut gir en slags ton­na­sje­av­gift til kom­mune­kas­sa.

KLARGJØRING: Her er en av de lo­kalt an­sat­te i ferd med å klar­gjø­re for saging av så­kal­te slabs, lan­ge sten­ger av Má­ze­kvart­sitt som en­der opp som blok­ker til kun­de­ne.

STO­RE DI­MEN­SJO­NER: Det er mye av stei­nen som ikke kan bru­kes ver­ken til grav­støt­ter el­ler hel­ler, men MQ Gra­ni­te AS har også knu­sing til grønn­ak­tig pukk på sin vare­lis­te - og det er po­pu­la­ert blant an­net som be­tong­til­sats.

FLYTTBAR SAG: Her fjern­sty­rer Sten Him­berg den ene av de to flytt­ba­re sa­ge­ne som skal skja­ere seg gjen­nom Ma­ze­kvart­sit­ten. En «dia­mant»-kjet­ting er den som skja­erer fjel­let.

STY­RER PRO­DUK­SJO­NEN: Sten Him­berg fra Lar­vik er på vid­da hver and­re el­ler hver tred­je uke i som­mer­se­son­gen hvor han har an­sva­ret for å dri­ve ut blok­ker av Ma­ze­kvart­sitt.

EKSPORTKLARE: Her er det fer­di­ge blok­ker mer­ket for trans­port til kun­der ininn og ut­land. Mye av «va­re­ne» fra stein­brud­det i Na­ra­nas er pro­du­sert på be­stil­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.