Sø­ker drift med nytt sel­skap

Andreas Wie­se har etter fle­re bed­rings­til­tak søkt Mat­til­sy­net om god­kjen­ning av fiske­bru­ket i Bergs­fjord.

Altaposten - - Nyheter - Av An­ne-mari Aal­berg re­dak­sjo­nen@al­ta­pos­ten.no

Fir­ma­et Lean Fish AS stod som ope­ra­tør av fiske­mot­tak i Bergs­fjord da Mat­til­sy­net un­der en in­spek­sjon tid­li­ge­re i år steng­te bru­ket for vi­de­re drift. Nå har Andreas Wie­se søkt Mat­til­sy­net Re­gion Nord om ny god­kjen­ning, den­ne gan­gen med fir­ma­et Wie­se & Co AS som drifts­ope­ra­tør. Lean Fish er ute av bil­det for bru­ket i Bergs­fjord. Mat­til­sy­nets be­slut­ning vil av­gjø­re om det igjen blir ak­ti­vi­tet i den lil­le byg­da yt­terst i Lop­pa. Søk­nad I søk­na­den til Mat­til­sy­net pre­si­se­rer Andreas Wie­se at lo­ka­le­ne i Bergs­fjord skal va­ere tømt for alt før Wie­se & Co AS over­tar drif­ten. Han skri­ver at per idag er det noe tørr­fisk på la­ger som Lean Fish AS er ei­er av, og det­te skal hen­tes med bil så snart som mu­lig. Wie­se & Co AS har i søk­na­den til Mat­til­sy­net sendt med et følge­brev som for­kla­rer hva som er end­ret på bru­ket. Wie­se skri­ver blant an­net at per­son­slu­sa i førs­te eta­sje nå fun­ge­rer som en hy­gie­nisk bar­rie­re mel­lom ren og uren sone.

– Det har va­ert ar­bei­det mye, og vi er sik­re på at vi opp­fyl­ler re­gel­ver­ket, sier Andreas Wie­se som de­tal­jert har ori­en­tert Mat­til­sy­net om for­bed­rin­ge­ne av byg­nings­mas­sen på fiske­mot­ta­ket i Bergs­fjord. På grunn av høst­fis­ket som straks star­ter, hå­per Wie­se at Mat­til­sy­net vil gi en snar­lig god­kjen­ning til be­drif­ten. La­er­dom – Vi har va­ert uhel­dig med Lean Fish AS, og må ta la­er­dom av det, sier Andreas Wie­se til Al­ta­pos­ten.

Han hå­per vi­de­re å ha en kon­struk­tiv dia­log med med Mat­til­sy­net og er inn­stilt på at an­leg­get skal til­freds­stil­le alle kra­ve­ne til mat­pro­duk­sjon. Wie­se sier at de ser frem til å starte opp­la­e­ring av nye an­sat­te og be­gy­ne pro­ses­sen med å byg­ge opp en fast stab ved an­leg­get. – Vi er også opp­tatt av trygg mat­pro­duk­sjon, sier Wie­se. Han me­ner det er man­ge ta­pe­re i den si­tua­sjo­nen som fiske­bru­ket hav­net i, og for­tel­ler om støt­te fra lo­kalt hold. I mai opp­lys­te Wie­se om at Lean Fish AS sak­sø­ker Mat­til­sy­net. Torske­se­son­gen gikk tapt da Mat­til­syn­set ned­la for­bud mot fiske­kjøp. På den­ne må­ten gikk Lean Fish AS glipp av en brutto­om­set­ning på mel­lom 20 og 25 mil­lio­ner kro­ner, me­ner Wie­se. Fun­ge­ren­de ord­fø­rer i Lop­pa, Stein Tho­mas­sen, har ofte va­ert i kon­takt med Andreas Wie­se og dis­ku­tert pro­ses­sen. For kom­mu­nen og for byg­da Bergs­fjord hå­per også han på ak­ti­vi­tet igjen når høst­fis­ket star­ter. – Vi av­ven­ter nå Mat­til­sy­nets svar på Wie­se & Co sin søk­nad om kjøpe­til­la­tel­se. Vi hå­per på drift så snart som mu­lig, sier Stein Tho­mas­sen.

IKKE GODT NOK: Det går ikke an å ha det slik i et la­ger for rå­stoff som bli mat­va­rer, kon­klu­der­te Mat­til­sy­net. (Ar­kiv­foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.