En stor sko­le tren­ger ikke hjel­pe Al­ta

Pe­da­gog Hel­ge Chris­ti­an Pedersen me­ner en hel­het­lig stra­te­gi er vik­ti­ge­re enn stør­rel­sen på sko­len.

Altaposten - - SIDAN 1 - Ar­ne Hau­ge ar­ne.hau­ge@al­ta­pos­ten.no

Hel­ge Chris­ti­an Pedersen er første­ama­nu­en­sis ved la­erer­ut­dan­nin­gen og pe­da­go­gikk ved Cam­pus Al­ta, og var in­ne som fag­eks­pert un­der skole­de­bat­ten på Al­ta bi­blio­tek tirs­dag kveld. Der men­te råd­mann Bjørn At­le Han­sen at stør­re skole­en­he­ter var det bes­te for Al­ta, og be­grun­net det­te også i ka­ta­stro­fe­tall hvor Al­ta lig­ger som num­mer 399 på kom­mune­baro­me­te­ret over skole­flin­ke barn.

– Det er vans­ke­lig å si noe klart an­gå­en­de kva­li­tet i for­hold til stør­rel­sen på sko­len, sa Pedersen, som der­med hel­ler ikke kun­ne be­tryg­ge de seksti­talls fram­møt­te med at stor­sko­le, mons­ter­sko­le som fle­re av po­li­ti­ker­ne kal­te den, vil hjel­pe Al­ta opp fra ta­per­plas­sen på råd­manns­lis­ta.

Kva­li­tet, hva er det?

For det førs­te er de al­ler fles­te un­der­sø­kel­se­ne hen­tet fra USA, for­klar­te Pedersen, og sa at de få nors­ke som fins, mang­ler re­le­vans for for­hol­de­ne i Al­ta.

– Dess­uten er man­ge and­re fak­to­rer vik­ti­ge, sa eks­per­ten.

Ole Da­vid Øst­li fra Al­ta bi­blio­tek var si­de­kick for de­batt­le­der Jar­le Mjø­en fra Al­ta­pos­ten, og spur­te Pedersen hva som må til for å gjø­re dår­li­ge sko­ler bed­re.

– Først må man fin­ne ut hva man me­ner med kva­li­tet i sko­len. Dår­lig re­sul­tat på de na­sjo­na­le prø­ve­ne kan va­ere en in­di­ka­tor på en dår­lig sko­le, men kan også va­ere in­di­ka­tor på at man ikke har lagt seg på et test­re­gi­me, men må­ler and­re ting.

Må­le de ret­te ting

Med «and­re ting» vis­te Pedersen til sko­lens sam­funns­man­dat, som er langt mer om­fat­ten­de enn å sco­re høyt på mål­tall for le­sing og reg­ning. Det hand­ler om at un­ge­ne også skal bli gode sam­funns­bor­ge­re, vis­te han til.

– Spørs­må­let er om de na­sjo­na­le prø­ve­ne må­ler de ret­te tin­ge­ne, ble det opp­sum­mert.

For­uten å ten­ke gjen­nom be­gre­pet «kva­li­tet i sko­len,» var Pe­der­sens bes­te råd for best mu­lig sko­le at kom­mu­nen har en hel­het­lig stra­te­gi, en stra­te­gi som også in­klu­de­rer la­e­rings­mil­jø­et.

Bit­ter strid

Baktep­pet for de­bat­ten - med byg­de­ne og by­om­rå­de­nes små­sko­ler og na­er­sko­ler på spill - er hvor vidt Al­tas de­sen­tra­li­ser­te skole­struk­tur bør vis­kes ut til for­del for mer sen­trumsna­ere, stør­re en­he­ter. Bil­det kom­pli­se­res av en bit­ter lo­ka­li­se­rings­strid, hvor en­ten Bosse­kop el­ler Kom­sa sko­le må leg­ges ned. Man­ge vil hel­ler pus­se opp beg­ge og drif­te som før.

Alta­fol­ket er delt i sa­ken, noe som un­der de­bat­ten ble syn­lig­gjort av ny­byg­ger­ne SV og AP på den ene si­den, og oppus­ser­ne Venst­re og FRP på den and­re. Det sno­di­ge er - tør vi tro råd­man­nen - veks­ten i elev­tal­le­ne. Det blir nem­lig in­gen vekst, det blir faer­re.

– Elev­grunn­la­get går merk­bart ned, en trend som vil vare til 2025. Det­te er noe som skjer over alt, ikke bare her i Al­ta, sa Han­sen, ty­de­lig på at vi bur­de byg­ge nytt.

HVA SKJER MED SKO­LEN VÅR? Det var spen­ning, men også bit­ter­het å spo­re blant pub­li­kum, man­ge av dem for­eld­re til barn ved Kom­sa og Bosse­kop.

MYE MER ENN MAT­TE: – Dår­lig re­sul­tat på de na­sjo­na­le prø­ve­ne kan va­ere en in­di­ka­tor på at sko­len ikke har lagt seg på et test­re­gi­me, og at den hel­ler må­ler på and­re ting, sier første­ama­nu­en­sis i pe­da­go­gikk, Hel­ge Chris­ti­an Pedersen. Un­der de­bat­ten tirs­dag min­net han fol­ket på sko­lens om­fat­ten­de sam­funns­man­dat, et man­dat langt ut over mål­tall for reg­ning og le­sing.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.