Ber ALI kjem­pe

Miljø­kjen­dis me­ner lakse­el­ve­ne for­svin­ner bit for bit.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Ar­ne Hau­ge ar­ne.hau­ge@al­ta­pos­ten.no

Miljø­kjen­di­sen Ken­neth Bru­vik dro man­dag den­ne uken til Øv­re Al­ta hvor han spur­te om Al­ta lakse­fis­ke­ri in­ter­es­sent­skap me­ner inn­sat­sen for Alta­elva er bra nok.

– Elva pluk­kes fra de­re bit for bit, sa Bru­vik, en er­fa­ring styre­med­lem Bent Hå­vard Roms­dal kjen­te seg igjen i.

– Vi an­ser den vars­le­de fem­dob­lin­gen av opp­dretts­vo­lu­met som til stor fram­ti­dig be­kym­ring for Alta­elva. Elva og villak­sen tap­te dess­ver­re en kamp på 80-tal­let da dem­nin­gen ble byg­get i Sa­ut­so. Nå er trus­se­len mot villak­sen i fjor­den. Noe som også be­kref­tes fra forsk­nings­hold. Så det må kjem­pes hele vei­en, det er sik­kert, sa Roms­dal. Til det­te vil­le Bru­vik vite om ALI syns po­li­ti­ker­ne i Al­ta bryr seg.

Villak­sens år?

– De var vel­dig tent ved for­ri­ge kom­mune­valg, så gjen­står det å se om par­ti­ene hus­ker på elva og villak­sen ved kom­men­de valg, nes­te år, sa Roms­dal, som be­kref­tet at hans­ken var kas­tet også i for­hold til po­li­tisk vil­je. – Vi for­val­ter en unik kul­tur­arv og res­surs. Blir den borte vil det va­ere som å røs­ke opp røt­ter, noe helt fun­da­men­talt vik­tig for alta­sam­fun­net, og som set­ter oss på ver­dens­kar­tet. Her har vi alle, også po­li­ti­ker­ne som set­ter ramme­be­tin­gel­ser et sa­er­lig an­svar, sa han. 2019 er ut­ropt, el­ler skal vi si ut­hengt, som Villak­sens år. På se­an­sen med ALI fikk Bru­vik en idé om å høre med NRK om et Ut i Na­tu­ren pro­gram fra ek­sem­pel­vis Sten­gel­sen gård, med het lakse­de­batt top­pet med fiskeri­mi­nis­te­ren og an­nen po­li­tisk krem. – Jeg skal brin­ge ide­en inn for NRK når jeg kom­mer hjem, sa den tale­føre villaks­for­kjem­pe­ren, også kjent som pro­gram­le­der for Tv-se­ri­en «Den Fan­tas­tis­ke Villak­sen».

Øns­ker opp­dretts-pau­se

– Vi syns det­te var en god idé. Hold oss opp­da­tert, sa styre­le­der Ka­ri­an­ne Jo­han­sen, som også har klek­ket ut man­ge pla­ner for den lo­ka­le mar­ke­rin­gen av Villak­sens år. Al­ta har tross alt hele 9 lakse­fisk­fø­ren­de el­ver, min­net hun om. I mel­lom­ti­den har ALI sam­men med fjord­fis­ker­ne bedt om 3 års pau­se for opp­dretts­vekst i Alta­fjor­den. Det­te i uro for Alta­el­vas høst­ba­re over­skudd, samt for­di man vet for lite. Blant an­net hvor smol­ten svøm­mer. Man vil ugjer­ne at de små try­ner rett i nye ma­er­der på sin ferd ut fjor­den.

– Det be­kym­rer meg stort at man ennå i 2018 har så lite kunn­skap om al­talak­sens vand­ring i fjor­den, sa Bru­vik.

Urea­lis­tisk mål

– Det­te må fors­kes ut. De­re må få en data­se­rie til bruk ved plas­se­ring av even­tu­el­le nye an­legg, sa kjen­di­sen, som for øv­rig sier han har li­ten tro på noen fem­dob­ling av opp­dretts­vo­lu­met in­nen 2030.

– Det er for am­bi­siøst. Jeg vil si urea­lis­tisk. Det blir for stor be­last­ning på na­tu­ren, og den vil sva­re oss kraf­tig, sa Bru­vik, som på grunn­lag av de man­ge ma­re­rit­te­ne i el­ver sør­på, spur­te ALI hvor­dan det sto til i for­hold til lakse­lus, røm­min­ger og mye an­net.

og histo­ri­en. Her i Al­ta må de­re kjem­pe. Og ikke gi de­re, sa han.

– Vi har sett det igjen og igjen. Bit for bit for­svin­ner nors­ke lakse­el­ver, og med dem dør også kunn­ska­pen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.