Be­kym­re­de for­eld­re

For­eld­re­ne i Bosse­kop og på Kom­sa er redd for å mis­te sin na­er­sko­le.

Altaposten - - NYHETER - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

Sko­le i Bosse­kop, even­tu­elt et null­al­ter­na­tiv hvor man rus­ter opp både Bosse­kop og Kom­sa sko­le, er det mam­ma­ene Inge­borg Seppo­la Tu­bez, Sa­ra Hunds­dal Pedersen og Tone Lei­nan hå­per på. Lei­nan har en­ga­sjert seg i skole­de­bat­ten for­di hun me­ner det er fle­re as­pek­ter som ikke har blitt be­lyst godt nok, blant an­net folke­helse.

– Skole­vei­en er sånn sett den vik­tigs­te fy­sis­ke ak­ti­vi­te­ten for skole­bar­na. Jeg me­ner at der­som man kla­rer å be­stre­be en skole­vei som er maks to kilo­me­ter fra sko­len, så vil man også mo­ti­ve­re til at barn og un­ge går og syk­ler til sko­len sin. En fort­satt sko­le på Bosse­kop vil styr­ke folke­helsen på alle ni­vå­er. Der­for sy­nes jeg det er rart at man vel­ger å kjø­re alt av bil og buss­tra­fikk inn mot sen­trum, når man i alle and­re sto­re byer ten­ker at man skal ut av sen­trum på grunn av miljø­hen­syn. På Kom­sa er de opp­gitt over at po­li­ti­ker­ne ikke hø­rer på de fag­li­ge ut­red­nin­ge­ne som sier at Kom­sa er bes­te al­ter­na­tiv. Fau-le­der Per Pedersen på­pe­ker også at de har as­mi­nistra­sjo­nen med seg .

– Kom­mune­pla­nen er klar på en for­tet­ning i sen­trums­om­rå­de­ne. Be­folk­nings­veks­ten vil også etter­hvert kom­me langs E6 og opp mot kom­sa med nye bo­lig­felt og fle­re ny­etab­le­rin­ger.

JA TIL BOSSE­KOP: (Fra venst­re) Inge­borg Seppo­la Tu­bez, Sa­ra Huns­dal Pedersen og Tone Lei­nan står på for at kom­mu­nen skal be­hol­de Bosse­kop sko­le. (Foto: Bjar­ne Krog­stad)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.