Sagt un­der skole­de­bat­ten

Altaposten - - NYHETER -

BØKER OG POLITIKK: Bil­de fra de­bat­ten hvor Ar­bei­der­par­ti­ets Ole Stei­nar Øst­lyn­gen (til venst­re) fikk sis­te ord. Han sa at ny sen­trumsna­er stor­sko­le kom­mer. Enes­te aber i kom­mune­sty­ret først­kom­men­de man­dag er plas­se­rin­gen. Vi ser også Ani­ta Håke­gård Pedersen fra SV, Ven­st­res Tri­ne Noodt samt Rut Ol­sen fra Al­ta FRP.

Så har vi med oss han som be­stem­mer i Al­ta kom­mu­ne, råd­mann Bjørn At­le Han­sen.

– Jar­le Mjø­en, de­batt­le­der

Bare 20 nors­ke kom­mu­ner er ver­re enn oss.

– Bjørn At­le Han­sen, råd­mann

Sla­get står mel­lom Kom­sa og Bosse­kop.

– Ole Stei­nar Øst­lyn­gen, Al­ta Ap

Men det kan vi for­hand­le om.

– Ani­ta Håke­gård Pedersen, Al­ta SV (til spørs­må­let om Kom­sa el­ler Bosse­kop skal over­le­ve)

Må det va­ere nye veg­ger for at un­ge­ne skal la­ere? Da må de­re pløye ned alt vi har.

– Tri­ne Noodt, Al­ta Venst­re

Føl­ger ikke med­lem­me­ne de­res de fag­li­ge ut­red­nin­ge­ne?

– Per Pedersen, Kom­sa FOU

Nå må vi snart lan­de sko­len, for den­ne ør­ken­vand­rin­gen be­gyn­ner folk å bli sli­ten av.

– Ani­ta Håke­gård Pedersen, Al­ta SV

Po­li­ti­ker­ne har lov å syn­se.

– Ole Stei­nar Øst­lyn­gen, Al­ta Ap

Inn­byg­ger­ne er ikke eni­ge i det Ap og SV prø­ver å lan­de, der­for får vi ikke lan­det det.

– Tri­ne Noodt, Al­ta Venst­re

Fire hund­re mil­lio­ner lig­ger in­ne i øko­nomi­pla­nen, det hol­der i masse­vis.

– Bjørn At­le Han­sen, råd­mann

De gam­le sko­le­ne blir ald­ri noen fram­ti­dens sko­le.

– Ani­ta Håke­gård Pedersen, Al­ta SV

Jeg bru­ker å luk­ke øre­ne når råd­man­nen pra­ter.

– Rut Ol­sen, Al­ta FRP

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.