– De­re er kjempe­flin­ke i Al­ta

Altaposten - - NYHETER -

Åse Michael­sen (FRP) er vår eldre­og folke­helse­mi­nis­ter, og var tirs­dag i Al­ta og inn­om helse­sen­ter, syke­hjem, opp­tre­nings­sen­ter, eldre­sen­ter og smart­huset. Hu­set er inn­re­det som en lei­lig­het med vel­ferds­tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger og smar­te hjelpe­mid­ler som skal bi­dra til stør­re trygg­het for eld­re og and­re med be­hov. – De­re er jo kjempe­flin­ke. Stå på, sa stats­rå­den etter en om­vis­ning hvor syke­plei­er­ne He­ge Sten­bakk og Ka­rin Mik­kel­sen de­mon­strer­te fall­alar­men, kjøle­skap med elek­tro­nisk inn­syn, to­veis vi­deo­skjerm med kun av­på­knapp (Komp), kjøk­ke­no­ver­skap med hev og senk, vif­te som star­ter når kom­fy­ren skrus på, samt stemme­styrt be­lys­ning, trak­te­ment og støv­su­ger. Den smar­tes­te av dem alle lå li­ke­vel i so­fa­en og ven­tet på tur, den sel­som­me selv­la­eren­de ro­bo­ten Pa­ro, som til en pris­lapp på rundt 45.000 kro­ner ev­ner å sen­ke bru­ker­pul­sen og re­du­se­re medi­sin­be­ho­vet. Kort sagt? Gode kref­ter har dratt i lag og sør­get for at Al­ta har et av lan­dets størs­te, fi­nes­te og best ut­styr­te vis­nings­hus for vel­ferds­tek­no­lo­gi. Mi­nis­te­ren var li­ke­vel klar på at men­nes­ket sta­dig må ha en plass, og at trygg­hets­tek­no­lo­gi kan ska­pe utrygg­het hos eld­re. Det nye må fa­ses grad­vis inn, sa hun. En hel lei­lig­het kan bli for vold­somt.

PA­RO ROER PULSEN: Den kost­ba­re se­len roer pulsen og sen­ker be­ho­vet for medi­si­ner, sier (fra venst­re) stats­råd Åse Michael­sen, syke­plei­er­ne Ka­rin Mik­kel­sen og He­ge Sten­bakk, samt virk­som­hets­le­der for syke­hjem­me­ne i Al­ta, In­ger Jo­hanne Kris­ten­sen. (Foto: Ar­ne Hau­ge)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.