Fy­rer i gang film­fes­ten med en rek­ke ku­li­na­ris­ke god­bi­ter

– Vi er fyl­kets enes­te film­fes­ti­val og hå­per der­for at «hele» Finn­mark vil kom­me.

Altaposten - - KULTUR - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Tors­dag åp­ner årets film­fes­ti­val, Nord­kapp film­fes­ti­val i Hon­nings­våg. Fes­ti­val- og pro­gram­sjef Edelh In­ge­brigt­sen lo­ver et hav av spen­nen­de fil­mer og ar­ran­ge­ment.

Pyro­åp­ning

– Jeg vet at det, som all­tid, kom­mer man­ge alta­va­e­rin­ger og and­re finn­mar­kin­ger, så det kom­mer til å bli folk­somt i byen hele hel­ga, sier In­ge­brigt­sen som er stor­for­nøyd med an­tall solg­te bil­let­ter. – Re­kor­den vår er 6.000 pub­li­kum­me­re og i fjor kom det 4.500. Det er et tall vi reg­ner med blir slått i år vi­ser sal­get så langt, sier fes­ti­val- og pro­gram­sje­fen. – Sist helg had­de vi en vel­lyk­ket bar­ne- og ung­doms­film­fes­ti­val. Den­ne hel­gen er det du­ket for vår ho­ved­fes­ti­val som star­ter tors­dag. En av de som skal lage liv un­der åp­nin­gen er alta­va­e­rin­gen Gjermund Abra­ham­sen Wik med et stort py­ro­show. Han åp­net også barne­og ung­doms­film­fes­ti­va­len sist helg, med et stort py­ro­show in­ne i vår nye kino­sal un­der en av fil­me­ne. Den­ne gan­gen skal det hele bli enda stør­re uten­dørs, sier In­ge­brigt­sen.

– Stort mang­fold

Åp­nings­fil­men på fes­ti­va­len er no­velle­fil­men «Mor­gen» av re­gis­sø­ren Knut Erik Jen­sen fra Hon­nings­våg. – Vi skal vise fil­men og pub­li­kum skal også få møte Jen­sen. Åp­nin­gen skal le­des av pro­du­sent Alek­san­der Olai Kors­nes, som skal ska­pe et møte med men­nes­ket og re­gis­sør Knut Erik Jen­sen. – For de som ikke har be­stemt seg, hvor­for bør de kom­me til Nord­kapp film­fes­ti­val? – Vi til­byr et bredt pro­gram som be­tyr fil­mer for en hver smak. Vi er også fyl­kets enes­te film­fes­ti­val og vi hå­per der­for at «hele» Finn­mark vil kom­me. Vi er også en stor tu­rist­kom­mu­ne og har vel om­lag 1.500 ho­tell­plas­ser. De som vur­de­rer å kom­me vil helt sik­kert fik­se seg over­nat­ting. Vi har også and­re ar­ran­ge­ment som kon­ser­ter og tea­ter. Mang­fol­det er som all­tid bredt.

Film­kveld for mat­els­ke­re

I år har fes­ti­va­len kok­ke­lert sam­men en spen­nen­de film­vis­ning for de som li­ker mat.

– En ar­tig ting vi kjø­rer i år er ku­li­na­risk filmaf­ten. Det skjer fre-

dag, med vis­ning av den ja­pans­ke mat­fil­men Ra­men Shop. Etter vis­nin­gen in­vi­te­res pub­li­kum på en ku­li­na­risk opp­le­vel­se in­spi­rert av fil­men på res­tau­rant Hav­ly, smiler In­ge­brigt­sen.

Ar­ran­ge­rer «folke­møte»

Det hele av­slut­tes søn­dag med noe som kal­les Nord­ting 2018.

– Det­te er en «tea­ter­fore­stil­ling» som også av­slut­tet fes­ti­va­len i fjor. De ble ikke helt fer­dig da, så de kom­mer nå til­ba­ke med fle­re uli­ke vink­lin­ge. Det blir spen­nen­de å se hva som kom­mer ut av årets nord­ting, lok­ker In­ge­brigt­sen. Nord­ting er for­øv­rig en slags po­li­tisk tea­ter­fore­stil­ling av Hå­lo­ga­land Tea­ter. Fore­stil­lin­ge­ne byr på uli­ke «folke­mø­ter» med av­stem­nin­ger.

FLAMMENDE ÅPNING: Alta­va­e­rin­gen Gjermund Abra­ham­sen Wik skal åpne fes­ti­va­len med et stort py­ro­show. Her fra da han fyr­te løs film­fes­ti­va­len for barn- og un­ge sist helg. (Foto: Erik Lin­g­ja­er­de)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.