Satt på side­lin­jen av syk­dom

Ru­na Lille­gårds førs­te se­song i Topp­se­ri­en har ikke gått helt som plan­lagt.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Karl Ei­rik Stef­fen­sen kal­le@al­ta­pos­ten.no

Sto­re de­ler av de­but­se­son­gen i Topp­se­ri­en har hand­let om syk­dom for Ru­na Lille­gård. Fort­satt er det usik­kert når 17-årin­gen er til­ba­ke på ba­nen.

Fot­ball­ta­len­tet fra Al­ta star­tet på Nor­ges topp­idretts­gym­nas i Bae­rum for et drøyt år si­den, og tok sam­ti­dig over­gang fra BUL til Lyn. Oslo-la­get ryk­ket opp, og kjem­per nå en tøff kamp for å ber­ge plas­sen i lan­dets øvers­te di­vi­sjon. End­rer kost­hold For Ru­na Lille­gård er det ikke kam­pen for å over­le­ve i Topp­se­ri­en som har va­ert den mest be­tyd­nings­ful­le. Hun har fått sto­re de­ler av de­but­se­son­gen på det høy­es­te ni­vå­et i Nor­ge øde­lagt av syk­dom, og det er usik­kert når 17-årin­gen er til­ba­ke for fullt. Selv hå­per hun å få med seg se­son­gens tre sis­te kam­per, som spil­les i slut­ten av ok­to­ber og be­gyn­nel­sen av no­vem­ber.

– Jeg har slitt med mage­pro­ble­mer i lang tid. Det star­tet for drøyt tre må­ne­der si­den, og jeg har va­ert til utal­li­ge un­der­sø­kel­ser. Kon­klu­sjo­nen er at jeg har ir­ri­ta­bel tarm­s­yn­drom, noe som er en kjip og smerte­full syk­dom. Jeg kla­rer å tre­ne styr­ke, men har knapt spilt fot­ball de sis­te må­ne­de­ne. Nå prø­ver vi en kost­holds­end­ring for å se om det kan hjel­pe. Jeg har vel­dig lyst til å bi­dra for Lyn i se­son­g­inn­spur­ten, og har satt meg et mål om å va­ere til­ba­ke til opp­gjø­ret mot Sta­ba­ek 20. ok­to­ber. Men det er in­gen ga­ran­ti­er for at jeg kla­rer det, sier Ru­na Lille­gård til A-spor­ten.

Hun un­der­stre­ker at det­te ikke er en far­lig syk­dom, og at det kun­ne va­ert langt ver­re. I ver­ste fall kun­ne den me­get lo­ven­de fot­ball­kar­rie­ren va­ert over.

– Det er man­ge som har det ver­re enn meg. Had­de det va­ert en be­ten­nel­se i tar­men kun­ne jeg tro­lig vin­ket far­vel til fot­ball­kar­rie­ren en gang for alle. I ver­ste fall en­der man opp med ut­lagt tarm, så alt i alt skal jeg va­ere glad for at det ikke er mer al­vor­lig enn det er. Man set­ter ikke pris på hel­sa så len­ge man er frisk. Den fø­lel­sen har jeg vir­ke­lig fått kjen­ne på de sis­te må­ne­de­ne, sier hun åpen­hjer­tig. Tre­ner for­sik­tig Hen­nes sis­te match i Topp­se­ri­en før syk­dom­men tok over­hånd var 2-2-kam­pen hjem­me mot Avalds­nes fre­dag 3. au­gust. Da en­tret hun ba­nen som inn­byt­ter og skaf­fet Lyn straffe­spar­ket som Linn Huse­by sat­te sik­kert i mål og red­det ett po­eng.

– Det pas­ser selv­føl­ge­lig ald­ri bra å bli syk el­ler ska­det. Men for meg kom syk­dom­men et vir­ke­lig dår­lig tids­punkt. Jeg var skik­ke­lig på gang og had­de be­gynt å ven­ne meg til ni­vå­et og tem­po­et i Topp­se­ri­en. Jeg hå­per bare in­der­lig at den­ne kost­holds­end­rin­gen fun­ge­rer og at jeg kan kom­me til­ba­ke for fullt. Det er ikke spe­si­elt moro å føl­ge kam­pe­ne fra side­lin­ja, spe­si­elt ikke når vi kjem­per for å unn­gå ned­rykk, for­tel­ler hun.

– Jeg tren­te for­sik­tig i går og prø­ver å fin­ne ryt­men. Den fy­sis­ke for­men er bra, men smer­te­ne er der. For­hå­pent­lig­vis av­tar de slik at jeg kan tre­ne for fullt den nes­te må­ne­den, av­slut­ter hun.

MØT­TES PÅ KAMP: Ru­na Lille­gård (t.v.) traff på tid­li­ge­re spiss­kol­le­ga i BUL, Guro Bell Pe­der­sen, da Lyn og Røa møt­tes på Kring­sjå kunst­gress sist helg. Sist­nevn­te ble match­vin­ner for Røa med sin al­ler førs­te sco­ring i Topp­se­ri­en. (Foto: Privat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.