– Er godt for­be­redt

Rente­hopp ser ikke ut til å be­kym­re.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Bjar­ne Krog­stad og Mar­tin Hov­den bjar­ne@al­ta­pos­ten

Mel­ding om rente­øk­ning syv gan­ger de nes­te to åre­ne be­kym­rer ikke.

NTB mel­der at Nor­ges Bank kom­mer til å set­te opp sty­rings­ren­ten hele sju gan­ger de nes­te to åre­ne, og si­te­rer Nor­dea Mar­kets. Ren­ten på et bo­lig­lån vil der­med lig­ge på rundt 4,25 pro­sent. 29-årin­gen Svein Cato Sa­mu­el­sen Wi­an er fersk bo­lig­ei­er og en rente­øk­ning er noe de for­ut­så da de tok opp bo­lig­lån.

– Vi har all­tid va­ert klar for at det kan kom­me og er sånn sett for­be­redt. Rent øko­no­misk blir det selv­føl­ge­lig tran­ge­re, men når man får lå­net tar man jo høy­de for at slikt kan kom­me. – Har dere vur­dert å bin­de ren­ta?

– Det har vi, sa­er­lig når det er snakk om en rente­øk­ning og så­pass man­ge hopp. Spørs­må­let er jo om det løn­ner seg, men det er alt­så noe vi vur­de­rer nå, sier han. Bin­de el­ler ikke? Bank­sjef Ulf To­re Isak­sen i Spa­rebank 1 Nord-nor­ge me­ner at det ikke er grunn til pa­nikk, men folk bør sjek­ke hvor mye de kan tåle i en rente­øk­ning. Med et ut­gangs­punkt i et av­drags­fritt lån på 2.000.000 kro­ner og at Nor­ges banks ren­te slår til i lø­pet av tre år, kan det al­li­ke­vel mer­kes på øk­no­mi­en.

– Da blir det cir­ka 2.900 kro­ner i må­ne­den å be­ta­le, sier Isak­sen. Men det er ikke så en­kelt som at alle har av­drags­frie lån, men hel­ler et anui­tets­lån.

– Det be­tyr at man be­ta­ler mye ren­ter og lite av­drag i star­ten, og mot­satt på slut­ten. Har man da et lån på 2.000.000 kro­ner blir det cir­ka 1.800 mer å be­ta­le i må­ne­den der­som Nor­ges bank sine rente­pro­gno­ser slår til og går opp 1,75. Det sto­re spørs­må­let er der­for om man skal bin­de ren­ta el­ler ikke. Her me­ner bank­sje­fen at man må gå etter hva øko­no­mi­en til­si­er at man rår over. – Gjør en stress­test på en låne­kal­ku­la­tor. Slå inn lå­net ditt, løpe­ti­den og test at ren­ten øker med to, tre og fire pro­sent. Hva be­tyr det for deg som for­bru­ker i må­ne­den. Hvis du da fin­ner ut at det­te er noe du ikke vil va­ere med på, så bør du bin­de ren­ta. Folk har kon­troll Al­ta­pos­ten har spurt fle­re om hva de ten­ker rundt en rente­øk­ning og hvor­dan det­te på­vir­ker de­res øko­no­mi. I 1988 had­de et bo­lig­lån i Nor­ge rundt 16–17 pro­sent i ren­te. Om vi kom­mer til å se et slikt rente­nivå igjen er det vans­ke­lig å si noe om, men det ska­der ikke å ta høy­de for det, som Per Jør­stad har gjort. – Rente­øk­ning ten­ker man jo på. På for­hånd har jeg reg­net ut at 15 pro­sent skal jeg kun­ne kla­re, men så har jeg hel­ler ikke et stort lån. Der­for har jeg hel­ler ikke tatt stil­ling til om jeg skal bin­de el­ler ikke, sier han. Hei­di Stør­ker­sen på sin side kom­mer til å bin­de ren­ta. – For oss som er litt opp i åra har ikke bo­lig­låns­ren­ten like mye å si som for de unge, men jeg kom­mer til å bin­de den for å va­ere på den sik­re si­den, sier hun.

HUSEIER: Svein Cato Sa­mu­el­sen Wi­an. (Foto: Mar­tin Hov­den)

BER FOLK FØL­GE MED: Bank­sjef Ulf To­re Isak­sen i Spa­rebank 1 Nord-nor­ge ber de med lån om å reg­ne på hvor mye de kan tåle i en rente­øk­ning, even­tu­elt bin­de ren­ta for sik­ker­hets skyld. (Foto: Mar­tin Hov­den)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.