– Om­kam­pen tar vi i valg­kam­pen, og vi vin­ner

Med én stem­mes over­vekt be­slut­tet kom­mune­sty­ret å byg­ge en ny sen­trums­sko­le i Bosse­kop.

Altaposten - - Nyheter -

Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no Høy­res Alex Bjørk­mann var klin­ken­de klar fra ta­ler­sto­len. Iso­lert sett jub­let Høy­re for ved­ta­ket om en ny stor sko­le, men er klar til å bru­ke valg­kam­pen for å få lo­ka­li­se­rin­gen av sen­trums­sko­len.

– Det­te ved­ta­ket kom­mer ikke til å stå seg. Det er bygd på så man­ge usik­re fak­to­re­rer, blant an­net knyt­tet opp til øko­no­mi og tra­fi­ka­le løs­nin­ger som fler­tal­let har satt som pre­miss, at skole­struk­tu­ren for sen­trum fort­satt er helt åpen, sa Bjørk­mann til Al­ta­pos­ten like etter at ved­ta­ket om byg­ging av ny stor­sko­le i Bosse­kop ble ved­tatt 18 mot 17 stem­mer.

Ikke stor­sko­le

Høy­re hev­der at den nye sko­len ikke er en stor­sko­le, men en nor­mal­sko­le i norsk måle­stokk. De er ikke redd for stør­rel­sen, hel­ler tvert om.

– Den sto­re fei­len er at vi skal byg­ge en sen­trums­sko­le, men ikke på sen­trum, men i Al­ta vest. Det vil ge­ne­re­re sto­re tra­fi­ka­le ut­ford­rin­ger, og det blir spen­nen­de å se regne­styk­ket for kom­mu­nen når al­le kost­na­de­ne kom­mer på bor­det.

Fler­tall for Kom­sa

Al­ta­pos­ten har va­ert i kon­takt med fle­re i po­si­sjons­grup­pa, bå­de til­hen­ge­re av Bosse­kop og Kom­sa, som hev­der at had­de parti­pis­ken va­ert lagt bort og re­pre­sen­tan­te­ne fri­stilt i lo­ka­li­se­rin­gen, vil­le Kom­sa vun­net klart. Det­te in­klu­de­rer at de som stem­te for å be­hol­de bå­de Kom­sa og Bosse­kop, også had­de del­tatt i en vo­te­ring om lo­ka­li­se­rin­gen. Det skjed­de ikke, og der­med var det fler­tal­let i po­si­sjons­grup­pa som av­gjor­de steds­val­get.

– I kom­mune­styre­sa­len var det, slik jeg tol­ker det, uom­tvis­te­lig fler­tall for Kom­sa, hev­der Alex Bjørk­mann.

– Vi vil ikke va­ere med å stem­me for ver­ken ny stor­sko­le på Kom­sa el­ler Bosse­kop. For oss er det vik­ti­ge­re å sik­re na­er­sko­le til al­le, og om­kam­pen tar vi i valg­kam­pen, og den vin­ner vi, hev­der gruppe­le­der for Venst­re, Tri­ne Noodt.

Også gruppe­le­der for Ap, Ole Strei­nar Øst­lyn­gen, er­kjen­ner at det sann­syn­lig var fler­tall for Kom­sa i kom­mune­styre­sa­len. Sam­ti­dig pe­ker han på grun­di­ge de­bat­ter og gode de­mo­kra­tis­ke pro­ses­ser som har lig­get til grunn, bå­de i Ap og po­si­sjons­grup­pen.

For­ut­set­ter E6 un­der bak­ken

I fler­talls­ved­eta­ket for­ut­set­tes det at E6 ved Bosse­kop sko­le skal leg­ges un­der bakke­nivå og ele­ve­ne få plan­fri krys­ning fram til sko­len. Det­te skal ut­re­des i kon­sept­valgut­red­ning for stor­sko­len. – Jeg kan ga­ran­te­re at før sko­len tas i bruk skal vei­en va­ere lagt un­der bakke­nivå og tra­fikk­løs­nin­gen skal va­ere trygg. Kost­na­de­ne tror vi at Sta­ten tar, og vi skal i dia­log med vei­myn­dig­he­te­ne. Så får vi se om hvil­ke kost­na­der som even­tu­elt fal­ler på Al­ta kom­mu­ne, for­kla­rer Ap og gruppe­le­der Øst­lyn­gen.

Her er ved­ta­ket som ble gjort med Ap, Krfs, MDG, SV og uav­heng re­pre­sen­tants stem­mer (18 mot 17).

1. Kom­mune­sty­ret går for al­ter­na­tiv 3b, med lo­ka­li­se­ring av ny sen­trums­sko­le in­klu­dert fler­bruks­hall på Bosse­kop.

2. Kom­mune­sty­ret ved­tar opp­start av et kon­sept­pro­sjekt for valgt lo­ka­li­se­ring in­nen­for av­satt be­vilg­nings­ram­me til ny sen­trums­sko­le.

3. Det er en for­ut­set­ning for rea­li­se­ring av sko­le i Bosse­kop, at de tra­fi­ka­le løs­nin­ge­ne rundt E6 i om­rå­det blir løst på en til­freds­stil­len­de måte. Pri­ma­ert bør E6 leg­ges un­der bak­ken for­bi sko­len slik at area­le­ne som stø­ter inn­til sko­len langs nord­si­den blir tra­fikk­fri. Det­te vil ha en dob­bel ef­fekt ved at det fri­gjø­res area­ler, samt at det­te på per­ma­nent ba­sis kan gi tra­fikk­løs­ning for Bosse­kop­krys­set. Al­ta kom­mu­ne bes star­te drøf­tin­ger med Sta­tens vei­ve­sen om per­ma­nen­te løs­nin­ger for tra­fikk­si­tua­sjo­nen i Bosse­kop i lys av kom­mune­sty­rets ved­tak om ny sko­le.

4. I den videre fram­drif­ten for sen­trums­sko­len skal det hol­des regn­skap med og pre­sen­te­res klima­gass­ut­slipp og and­re miljø­kon­se­kven­ser som føl­ge av at man vel­ger en ny­byg­g­løs­ning. Gjen­bruks­løs­nin­ger og gjen­vin­ning skal fort­satt vur­de­res og va­ere en mål­set­ning i pro­ses­sen. Ut­slipp fra ri­ving og byg­ging skal leg­ges til kom­mu­nens klima­bud­sjett.

GIR SEG IKKE: Op­po­si­sjo­nen, og Ven­st­res Tri­ne Noodt, me­ner sla­get ikke er tapt. De vil ta om­kamp på plas­se­rin­gen av sko­len, og det un­der valg­kam­pen.

FLER­TALL: Ar­bei­der­par­ti­et, her med Ole Stei­nar Øst­lyn­gen og Han­ne Ro­sen­berg, inn­røm­mer at man­ge i par­ti­et egent­lig øns­ker Kom­sa som lo­ka­li­se­ring. Li­ke­vel har de valgt å gå for Bosse­kop. (Foto: Jar­le Mjø­en)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.