– Im­po­nert

Finn­mark Re­gion­korps og Vi­dar John­sen inn­frid­de.

Altaposten - - Sidan 1 - Bern­hard Hi­e­ner­wadel

Finn­mark Re­gion­korps had­de sam­ling i Al­ta den­ne hel­ga. Korp­set be­står av drøyt 30 ama­tø­rer og pro­fe­sjo­nel­le mu­si­ke­re fra hele fyl­ket. Tra­di­sjo­nen tro ble sam­lin­ga av­slut­tet med kon­sert i kul­tur­sa­len.

Sving­te bra

Re­gion­korp­set står de­fi­ni­tivt fjell­støtt på egne føt­ter, noe de til gangs be­vis­te i førs­te del av kon­ser­ten. Men ideén med å spri­te det hele opp med én av lan­dets mest saer­pre­ga vo­ka­lis­ter, er utvil­somt smart. Før vi kom så langt, glit­ret korp­set blant an­net med Quincy Jo­nes’ «Soul Bos­sa Nova» som sving­te så det sus­te, med en kla­ri­nettsolo av Hel­ge Mo­en (Kjølle­fjord) som prik­ken over i’en. Og mer kla­ri­nett skul­le det bli.

Klez­mer

Fire pro­fe­sjo­nel­le tre­blå­se­re som spil­ler i Finn­marks Re­gion­korps, har ny­lig dan­net Finn­mark Kla­ri­nett­kvar­tett og slapp til med klez­mer-svis­ken «Choson ka­le mazel tov» som satt som et skudd. Kla­ri­nett­kvar­tet­ten gir en egen kon­sert på Al­ta mu­se­um 17. no­vem­ber, og inn­sla­get i kon­ser­ten søn­dag var en yt­terst de­li­kat teaser.

Na­sjo­nal­hel­lig­dom

Vi­dar John­sen har etter hvert en sta­se­lig me­ritt­lis­te - ho­ved­sa­ke­lig fra sin pe­rio­de som vo­ka­list i Vamp, men også med sine fa­bel­ak­ti­ge du­et­ter med Pe­ter Nord­berg og Ri­ta Erik­sen. Sist­nevn­te had­de en full­god er­stat­ter i Ing­rid Flat­øy fra Ham­mer­fest. 35-årin­gen som opp­rin­ne­lig kom­mer fra Stord, har sun­get fle­re gan­ger med Ham­mer­fest Mu­sikk­for­ening, og med sin dia­lekt og stemme­prakt var hun en knall­god du­ett­part­ner for John­sen i ra­dio­hit’en «Du­et­ten» og selv­føl­ge­lig i na­sjo­nal­hel­lig­dom­men «Tir n’a noir». Kryss i mar­gen for Al­tas Idun Hjelle­stad Jør­gen­sen som her le­ver­te fløyte­so­lo­en på stave­landsk vis.

Saer­preg og sig­na­tur

Vi­dar John­sen er in­gen Stjerne­kamp-all­round­er, men du verden for en stem­me til det som er hans mu­si­kals­ke hjemme­bane: vise­pop på hauge­sund-dia­lekt (som må va­ere Nor­ges bes­te, når det gjel­der sang). Teks­te­ne, stem­men og dia­lek­ten til 45-årin­gen går opp i en høy­ere en­het, med saer­preg og per­son­lig sig­na­tur. I «Måne­man­nen» klin­ket John­sen like greit til med strupe­sang og me­tal-scream. Den­ne ver­sjo­nen, der også Finn­mark Re­gion­korp­set pres­ter­te mak­si­malt, kom­mer jeg til å leve len­ge på.

MED SAER­PREG OG SIG­NA­TUR: Vi­dar John­sen er in­gen Stjerne­kamp-all­round­er, men du verden for en stem­me til det som er hans mu­si­kals­ke hjemme­bane: vise­pop på hauge­sund-dia­lekt. (Foto: Bern­hard Hi­e­ner­wadel)

NYOPPSTARTET ENSEMBLE: Finn­mark Kla­ri­nett­kvar­tett med (fra venst­re) Kris­ti­an Mel­by Nils­sen (Kir­ke­nes), He­ge An­ders­son (Al­ta), An­na Rost­rup (Vadsø) og Hei­di Ros­sow (Ham­mer­fest). (Foto: Bern­hard Hi­e­ner­wadel)

KORPS OG KOR: I av­slut­nings­num­me­ret «Måne­man­nen», som var en hei­dund­ren­de frem­fø­ring, glit­ret Finn­mark Re­gion­korps også som kor. (Foto: Bern­hard Hi­e­ner­wadel)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.