Tror grunn­lovs­end­ring skal hjel­pe fisker­ne

Altaposten - - Nyheter -

– Det hand­ler om at den vilt­le­ven­de fisken i norsk ei­er­skap først og fremst skal kom­me kyst- og fjord­be­folk­nin­gen i det­te lan­det til gode, sier Ar­ne Pe­der­sen, le­der av Nor­ges Kyst­fis­kar­lag.

Kyst­fis­kar­la­get prio­ri­te­rer å møte stor­tings­po­li­ti­ker­ne, som er de som be­står selv om fiskeri­mi­nis­te­re i re­gje­rin­gen kom­mer og går. Det er også Stor­tin­get som skal ved­ta grunn­lovs­for­sla­get, som nå lig­ger in­ne til be­hand­ling og ved­tak. Den fore­slåt­te grunn­lovs­end­rin­gen kre­ver 2/3 fler­tall i Stor­tin­get.

– Vi har fått god dia­log inn mot fle­re par­ti­er på Stor­tin­get. Al­le par­ti­er unn­tatt Høy­re og Frp stil­ler seg bak grunn­lovs­for­sla­get, sier Ar­ne Pe­der­sen.

Slik Pe­der­sen og Kyst­fis­kar­la­get ser det, er det den mins­te flå­ten som er det mest miljø­venn­li­ge, og som gir best kva­li­tet på fisken. Det er også øko­no­misk lønn­somt for den en­kel­te fiske­ren. – Ser en på det en en­kelt fisker tje­ner. Tje­ner en sjark­fis­ker mer enn en trål­fis­ker.

Den vilt­le­ven­de fisken i Nor­ge, må kom­me kyst­sam­fun­ne­ne til gode, sier Ar­ne Pe­der­sen i Kyst­fis­kar­la­get. (Foto: Ki­ta Ei­lert­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.