Strand­ryd­der­ne

300 ung­dom­mer har pluk­ket sekke­vis med søp­pel.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Even Mar­tin­sen even@al­ta­pos­ten.no

– Vi har fun­net utro­lig mye plast og søp­pel på det­te lil­le om­rå­det, for­tel­ler Thea Mose­sen fra Kvi­by­f­jaera tirs­dag for­mid­dag. Og hun li­ker ikke det hun ser. – Slik kan vi ikke fort­set­te, så jeg hå­per folk kan ten­ke seg om og hel­ler re­sir­ku­le­re søp­pel. Hvis ikke så hav­ner det i din egen kropp til slutt, er den kla­re ta­len fra ni­ende­klas­sin­gen.

– Ir­ri­tert

Chris A. Ja­kob­sen er helt enig med Thea. Søp­pe­let de har fun­net er na­er­mest grodd inn i bak­ken, noe som ty­der på at det har lig­get der i åre­vis. – Jeg blir ir­ri­tert når folk kas­ter søp­pel i na­tu­ren. Ta det hel­ler med hjem el­ler kast det på god­kjent søp­pel­plass. Det er far­lig for både men­nes­ker og dyr. En ana­ly­se Ei­gir Bjør­kli Sa­ra kan skri­ve un­der på. – Jeg fant det­te plast­rø­ret. Og i den er det gam­le, rust­ne spi­ker. Der­som dyr spi­ser det­te kan de i ver­ste fall dø.

Fore­byg­gen­de til­tak

Det er Nord Eks­pe­di­sjon som har frak­tet ung­dom­me­ne til fjaera den­ne for­mid­da­gen. Til sam­men skal de ta med seg 300 ung­dom­mer i lø­pet av uken, hund­re styk­ker i slen­gen. Pro­sjek­tet er et sam­ar­beid mel­lom dem, Al­ta kom­mu­ne og Finn­mark Fri­lufts­råd. – Hvor­for ak­ku­rat ni­ende­klas­sin­ge­ne? – Det er et fore­byg­gen­de til­tak. Det er ung­dom­me­ne som vokser opp og som kan ta tak i det­te frem­over, sier Hans Pet­ter Frø­haug i Nord Eks­pe­di­sjon.

Fir­ma­et dri­ver til dag­lig en reise­livs­be­drift.

– Vi er en ak­tør som dri­ver med ak­ti­vi­te­ter i sjø­en, både med ka­jak og RIB. Vi øns­ker å dri­ve ba­ere­kraf­tig og at de vi tar med på sjø­en får en god opp­le­vel­se. Det hand­ler om å til­by gode pro­duk­ter for våre gjes­ter, se fine og ryd­di­ge stren­der. Og vi har en tan­ke på frem­ti­den, at vi kan til­by dis­se pro­duk­te­ne frem­over.

Klo­ke ho­der

Frø­haug er rett og slett im­po­nert over ung­dom­me­nes en­ga­sje­ment. – Det er gi­ven­de å se at de tar tak. Man­ge har inn­sett både fa­ren og ut­ford­rin­ge­ne. Ikke bare pluk­ker de søp­pel, men de bru­ker også ho­det og kom­mer med gode spørs­mål. De stil­ler seg kri­tisk til hva pri­va­te og na­e­rings­dri­ven­de gjør. Det er gi­ven­de å se at ung­dom­me­ne er en­ga­sjer­te. Ei­gir sy­nes ukas ak­ti­vi­tet er gi­ven­de.

– Det hjel­per na­tu­ren at vi gjør det. Og det fø­les kjekt.

SEKKE­VIS: Det­te er noe av «fangs­ten» i fjaera i Kvi­by. (Foto: Even Mar­tin­sen)

GI­VEN­DE: Hans Pet­ter Frø­haug i Nord Eks­pe­di­sjon, som står bak rydde­ak­sjo­nen, sy­nes det er gi­ven­de å se at ung­dom­me­ne tar tak. Det er et fore­byg­gen­de til­tak å in­volve­re ung­dom­me­ne, sier han. (Foto: Even Mar­tin­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.