Hen­lagt

Lens­man­nen er for­nøyd med av­gjø­rel­sen.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

– Hvor lang tid våpenet var ute er helt uve­sent­lig da det se­kun­det etter­på ble tatt frem pep­per­spray. Hvis det­te had­de skjedd mitt barn had­de jeg blitt ra­sen­de. Det er snakk om mindre­åri­ge som kom­mer til å hus­ke den­ne hen­del­sen mest sann­syn­lig for res­ten av sitt liv, sier Ru­ne Ly­berg i Bar­nas trygg­het.

An­ker sa­ken

Ly­berg sier at sis­te ord ikke er sagt. En av de in­volver­te mindre­åri­ge vil anke sa­ken, for­tel­ler han.

– Det hand­ler om prin­sipp. Vi ser at po­li­ti­et blir be­va­ep­net i stør­re grad, som har ført til fle­re ulyk­ker. Det­te kun­ne endt vir­ke­lig ille, sier han.

– Po­li­ti­et har så­pass med kunn­skap om hvor­dan de skal hånd­te­re sli­ke si­tua­sjo­ner. Jeg me­ner helt klart at tre po­liti­menn kan over­be­man­ne og set­te hånd­jern på mindre­åri­ge uten å måt­te gå til det skrit­tet som ble gjort, sier han.

Po­li­ti­et er til­freds

Al­ta­pos­ten kun­ne tid­li­ge­re den­ne uken mel­de at Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker har hen­lagt sa­ken mot Finn­mark po­liti­dis­trikt, der en po­liti­mann trakk vå­pen mot en mindre­årig un­der et opp­drag i Al­ta.

– Sett i sam­men­heng med opp­lys­nin­ge­ne gitt om gut­te­ne, hen­del­sen på ste­det som ut­løs­te po­liti­opp­dra­get, gut­te­nes an­grep på tje­neste­per­sone­ne og at det ble tru­et med en tre­stokk el­ler lig­nen­de, fant Spe­sial­en­he­ten det ikke be­vist ut­over ri­me­lig tvil at po­liti­man­nen had­de opp­trådt straff­bart ved å trek­ke våpenet, kon­klu­der­te de med. I en kom­men­tar til Al­ta­pos­ten sier lens­mann i Al­ta, Øy­vind Lorent­zen, at po­li­ti­et er for­nøy­de med kon­klu­sjo­nen. Og at Spe­sial­en­he­ten me­ner at opp­dra­get ble løst på en måte som ikke av­vi­ker på en slik måte at det er grunn til å for­føl­ge sa­ken vi­de­re fra de­res side.

– Det er hel­dig­vis sva­ert sjel­den at po­li­ti­et må hånd­te­re si­tua­sjo­ner som det­te. Jeg har ikke noen sta­ti­stikk på det­te om­rå­det, men det er sva­ert sjel­dent sa­ker der det er be­va­ep­ning opp mot mindre­åri­ge. Lens­man­nen leg­ger til at po­li­ti­et øns­ker hele ti­den å for­bed­re må­ten de lø­ser opp­dra­ge­ne sine på gjen­nom eva­lu­e­ring.

– Det­te opp­dra­get er in­tet unn­tak i så måte, sier han.

TRAKK VÅPENET: En po­liti­be­tjent trakk tje­neste­vå­pe­net da si­tua­sjo­nen es­ka­ler­te un­der un­der et opp­drag som in­volver­te mindre­åri­ge. (Fo­to­mon­ta­sje: Al­ta­pos­ten)

IKKE FOR­NØYD: Ru­ne Ly­berg i Bar­nas trygg­het er langt i fra for­nøyd med at Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker har hen­lagt sa­ken mot Finn­mark po­liti­dis­trikt.(foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.