Fefo av­vis­te kla­ge

Altaposten - - Nyheter -

Sty­ret av­vis­te tirs­dag en kla­ge fra Nor­ges Je­ger – og fiske­for­bund (NJFF) på ret­nings­lin­jer om små­vilt­jakt. For­bun­det me­ner at Fefo gjen­nom et ved­tak i juni ikke føl­ger finn­marks­lo­ven el­ler in­ten­sjo­ne­ne om å vi­dere­føre all­men­he­tens ad­gang til jakt i Finn­mark. Di­rek­tør Jan Ol­li fikk en­stem­mig støt­te for sin inn­stil­ling un­der styre­mø­tet.

Det sprin­gen­de punkt er til­rei­sen­des ad­gang til blant an­net rype­jakt ved res­surs­kri­se.

– Be­stem­mel­sen i Finn­marks­lo­ven om «ad­gang for and­re» må for­stås som at til­rei­sen­de je­ge­re skal kun­ne ut­nyt­te res­sur­se­ne som el­lers lig­ger til ret­tig­hets­ha­ver­ne, der­som res­surs­grunn­la­get til­la­ter det, og jak­ten ikke gri­per inn i etab­ler­te ret­tig­he­ter, be­grun­nes det fra sty­ret når det gjel­der dif­fe­ren­si­ert re­gu­le­ring.

– Si­tua­sjo­nen i rype­be­stan­den til­si­er at det må gjø­res inn­skrenk­nin­ger i rype­jak­ta, me­ner Fefo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.