Ei­nar Aas har fryst ver­di­ene

Altaposten - - Nyheter -

Kraft­tra­de­ren Ei­nar Aas har selv ting­lyst så­kal­te urå­dig­hets­er­k­la­e­rin­ger over alle ei­en­dom­me­ne sine for å unn­gå at and­re kre­di­to­rer tar be­slag med prio­ri­tet.

Iføl­ge Da­gens Na­e­rings­liv ble det klok­ka 21 tirs­dag kveld re­gist­rert nye hef­tel­ser i ei­en­doms­re­gis­te­ret knyt­tet til alle ei­en­dom­me­ne til 47-åri­ge Aas fra Grim­stad. Det skjed­de gjen­nom ad­vo­kat­fir­ma­et Wik­borg Rein.

– Wik­borg Rein har re­pre­sen­tert Aas si­den for­ri­ge tors­dag, sier ma­na­ging part­ner Finn Bjørn­stad Wik­borg Rein.

I for­ri­ge uke ble det klart at Aas gikk på en opp­sikts­vek­ken­de mil­li­ard­smell, som kan føre til at han blir per­son­lig kon­kurs. Fle­re kraft­sel­skap ta­per sto­re sum­mer på det­te, som føl­ge av at sik­rings­fon­det i Nas­daq Clea­ring må trå til og dek­ke inn en be­ty­de­lig del av ta­pet. En av dem som kan tape sto­re sum­mer er Is­hav­s­kraft.

– Som en av de sto­re kraft­le­ve­ran­dø­re­ne i Nor­ge har Is­hav­s­kraft AS man­ge kun­der som har sik­ret sine frem­ti­di­ge kraft­pri­ser. En føl­ge av det­te er at sel­ska­pet må inn­be­ta­le 22,75 MNOK til bør­sens sik­rings­fond. Om hele el­ler de­ler av det­te be­lø­pet en­der opp som tap er ikke kon­sta­tert og Is­hav­s­kraft har for­vent­ning om at en del av det­te vil bli til­bake­be­talt gjen­nom bør­sens ar­beid med å inn­dri­ve mang­len­de inn­be­ta­ling fra ak­tø­ren som ble ute­stengt, skri­ver sel­ska­pet, som un­der­stre­ker at hen­del­sen ikke skal gå ut­over kun­de­ne.

Foto: Ter­je Pe­der­sen/ntb scan­pix

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.