– Enormt skuf­fen­de

Ra­se­ri i Al­ta Ap over mang­len­de fram­ti­dig helse­til­bud i Kli­nikk Al­ta.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jarle Mjø­en jarle@al­ta­pos­ten.no

Den po­li­tis­ke le­del­sen i Al­ta kom­mu­ne er skuf­fet og pro­vo­sert over bå­de man­dat for ar­beids­grup­pa og Al­ta­pos­tens av­slø­rin­ger om inn­hol­det i Al­ta na­er­syke­hus. – Det er enormt skuf­fen­de hvil­ke be­grens­nin­ger som er satt, sier ord­fø­rer Monica Ni­el­sen.

Man­dag mor­gen satt ord­fø­rer Monica Ni­el­sen og le­der i Al­ta Ap, Ole Stei­nar Øst­lyn­gen i et to ti­mer langt in­ternt møte. Her gikk de gjen­nom Al­ta­pos­tens opp­slag fre­dag om dra­ma­tisk kutt i til­bud ved Kli­nikk Al­ta i for­hold til lov­na­der, samt Helse Nords for­slag til man­dag for ny ut­red­ning. Kli­nik­ken skal i drift fra 2019, og er fra stor­tin­gets ta­ler­stol hev­det å skul­le bli like­stilt med Kli­nikk Ham­mer­fest og Kli­nikk Kir­ke­nes, blant an­net med egen sted­lig le­del­se.

– Opp­sla­get i Al­ta­pos­ten sam­men­fal­ler med at Helse Nord har of­fent­lig­gjort inn­stil­lin­gen til man­dat for ar­beids­grup­pa som skal ut­re­de fram­ti­di­ge nye tje­neste­til­bud ved Kli­nikk Al­ta. Det er skuf­fen­de les­ning, enormt skuf­fen­de, hvor det er satt så sto­re be­grens­nin­ger på hva ar­beids­grup­pa kan ut­re­de at det er lov å stil­le spørs­mål om det er noen vits å bru­ke tid og kref­ter på ut­red­nin­gen, er ord­fø­rer Monica Ni­el­sens re­ak­sjon på man­dat­for­sla­get.

Fø­ler seg brukt

Ny­lig av­gått Stor­tings­re­pre­sen­tant for Ap gjen­nom åtte år, Kåre Si­men­sen, rea­ger­te kraf­tig på Al­ta­pos­tens opp­slag fre­dag. Finn­marks­syke­hu­set or­ga­ni­se­ring med be­man­ning og mang­len­de åp­ning av bil­led­dia­gnose­av­de­lin­gen fram­går av sa­ken un­der. Her be­kref­ter kom­mu­ni­ka­sjons­sjef ved Finn­marks­syke­hu­set, Ei­rik Palm, i all ve­sent­lig­het det som fram­kom­mer fra Al­ta­pos­tens kil­der. – Det­te er sva­ert pro­vo­se­ren­de. Trod­de fak­tisk at de po­li­tis­ke be­slut­nin­ger og fø­rin­ger Stor­tin­get ved­tak had­de nådd frem til le­del­sen ved Finn­mark­syke­hu­set. Det har de ty­de­lig­vis ikke gjort, el­ler så velger sty­ret og le­del­se ved FS å ikke bry seg. Noen må ta an­svar og vis­ke noen pau­li ord i øre­ne til dem. Det for­ven­ter jeg at le­del­sen i Ap, H,frp, V og SV og våre stor­tings­po­li­ti­ke­re gjør. Alle dis­se som med hån­den på hjer­tet lo­vet at alt skul­le bli så bra. De sam­me som sterkt ar­gu­men­ter­te for at Kli­nikk Al­ta skul­le få et døgn­kon­ti­nu­er­lig CT og MR til­bud, på­pek­te Si­men­sen i kom­men­tar­fel­tet un­der sa­ken og la til:

– Helse­minster Høie må på veg­ne av Stor­tings­fler­tal­let nå slå i bor­det over­for FS. Jeg er utro­lig skuf­fet, og på gren­se til for­ban­net, for­di jeg fø­ler meg brukt til å ar­gu­men­te­re for noe som etter­hvert bare blir et luft­slott.

Kamp om pa­si­en­te­ne

Ord­fø­rer Monica Ni­el­sen og Ap-le­der Ole Stei­nar Øst­lyn­gen føl­ger sin parti­ka­me­rat hund­re pro­sent. Kom­bi­na­sjo­nen av at Kli­nikk Al­ta skal set­tes i drift uten tje­neste­til­bud som vil stop­pe unø­dig trans­port til Ham­mer­fest, samt at det fort­satt vil va­ere slik at be­folk­nin­gen i Al­ta, Lop­pa og Kau­to­kei­no ikke vil ha trygg­het for liv og helse, har fått alle alarm­klok­ker til å kime på råd­hu­set i Al­ta.

– Lov­na­den fra Stor­ting og re­gje­ring er at de fles­te i Al­ta-re­gio­nen skal kun­ne føde i Al­ta, og at det skal va­ere et akuttil­bud som gir trygg­het for liv og helse. Man­da­tet Helse Nord fore­slår er sva­ert tyn­ne sa­ker. En ting er at punk­ter med fel­les krav fra alle tre kom­mu­ne­ne er ute­latt, men vi rea­ge­rer også sterkt på at Kau­to­kei­no som er i en helt ut­satt po­si­sjon ikke får inn vik­ti­ge punk­ter for dem i man­da­tet, sier Øst­lyn­gen og Ni­el­sen. – Hvor­for?

– Det­te hand­ler om pa­si­ent­grunn­lag for til­bud som byg­ges opp. Pa­si­en­ter fra Al­ta, Kau­to­kei­no og Lop­pa som be­hand­les og får sine til­bud i Al­ta, be­tyr at Nye Ham­mer­fest syke­hus mis­ter de sam­me pa­si­en­te­ne. – Hva må til for at ut­red­nin­gen skal bli re­ell? – Først av alt må helse­mi­nis­te­ren sør­ge for at be­grens­nin­gen i man­da­tet blir lu­ket vekk. Sty­rings­grup­pa og ut­re­der­ne må helt fritt kun­ne se på en or­ga­ni­se­ring og for­bed­ring av til­bud ved Kli­nikk Al­ta selv om det be­tyr at det kan bety mind­re pa­si­ent­grunn­lag for Nye Ham­mer­fest syke­hus.

– Høies an­svar

Tid­li­ge­re le­der i Al­ta Frp og en av lo­kal­par­ti­ets mest sen­tra­le po­li­ti­ke­re, Svein Berg, er også klin­ken­de klar på hvem som nå må ord­ne opp:

– Helse­mi­nis­te­ren må gri­pe inn. Vi ser dess­ver­re nok en gang at Finn­marks­syke­hu­set sty­res av en aro­gan­se oven­for be­folk­ning I Al­ta-re­gio­nen. Å sto­le på sty­ret i Finn­marks­sykeh­su­et blir vans­ke­li­ge­re i frem­ti­den. Kan vi ald­ri sto­le på at Stor­tings ved­tak føl­ges opp?

I kom­men­tar­fel­te­ne i avi­sen og

på so­sia­le medi­er etter­ly­ses det at re­gje­rin­gen tar an­svar, og føl­ger opp kla­re lov­na­der som er gitt i etter­kant av ving­te­rens re­gje­rings­for­hand­lin­ger. Ikke minst har Ven­st­res Tri­ne Skei Gran­de va­ert krys­tall­klar på at Al­tas inn­byg­ge­re skul­le opp­le­ve at re­gje­rin­gen tok an­svar og sør­get for at ho­ved­vek­ten av gra­vi­de i re­gio­nen skul­le få føde i Al­ta, samt et sty­kret akuttil­bud.

Kau­to­kei­no

Kau­to­kei­no-ord­fø­rer Jo­an Va­sa­ra har en­ga­sjert seg sterkt for å få sik­ret helse­til­bu­de­ne i hjem­kom­mu­nen, men også i he­le Al­ta-re­gio­nen. Han har blant an­net støt­tet kra­vet om at 70 pro­sent av de gra­vi­de skal kun­ne føde i Al­ta, som et straks­til­tak fram til det etab­le­res føde­av­de­ling her.

FOR­BAN­NET: Kåre Si­men­sen, her sam­men med Jo­nas Gahr Stø­re, fø­ler at sen­tra­le po­li­ti­ke­re har lurt han og Al­tas be­folk­ning til å sto­le på et luft­slott av fram­ti­di­ge helse­tje­nes­ter.

HARDT JOBB: Kau­to­kei­nos po­li­ti­ke­re har job­bet hardt for å få fram kom­mu­nens ut­ford­rin­ger in­nen helse, men får ikke ge­hør hos Helse Nord.

IN­GEN­TING: Or­fø­rer Monica Ni­el­sen og le­der av Al­ta Ap, Ole Stei­nar Øst­lyn­gen, fø­ler at man­da­tet for en ny ut­red­ning ikke gir Al­ta-rgio­nen noe. Hel­ler ikke kra­vet om en sty­rings­grup­pe av ut­red­nin­gen der ord­fø­rer­ne i de tre kom­mu­ne­ne skal va­ere med sam­men med Finn­marks­syke­hu­set og Helse Nord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.