Kult korps i Ga­ko­ri

Ga­ko­ri sko­le har fått sitt eget klasse­korps.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

5. trinn på Ga­ko­ri sko­le ser fram til fre­da­gens mu­sikk­time, for da står nem­lig korps­spil­ling på time­pla­nen.

Blå­ser i ti­men

– Det­te er et prøve­pro­sjekt som er et sam­ar­beid mel­lom kul­tur­sko­len og Ga­ko­ri sko­le, og så langt tror jeg alle ele­ve­ne set­ter stor pris på un­der­vis­nin­gen, sier Per An­ders­son, som er en av tre la­ere­re i mu­sikk­ti­me­ne som hand­ler om å spil­le i korps. Inge­borg Han­sen Mau­seth, som er trin­nets la­erer, sier det­te er førs­te gang en sko­le i Al­ta til­byr korps­un­der­vis­ning. – Per og He­ge An­ders­son som er kul­tur­skole­la­ere­re er med i ti­me­ne og de 39 ele­ve­ne tri­ves stort. De la­erer å spil­le et ut­valgt in­stru­ment i en hel time i uka, sier Han­sen Mau­seth. He­ge An­ders­son sier ele­ve­ne gru­et seg til den førs­te ti­men, men at gru­in­gen fort gikk over til mest­ring og gle­de. – Førs­te time trod­de alle at det­te skul­le bli kjempe­vans­ke­lig og man­ge gru­et seg, men alle fikk lyd i sine in­stru­ment og da ble de kjempe­glad og let­tet. De syn­tes etter kort stund at det å spil­le på et in­stru­ment var mye let­te­re enn de had­de for­ven­tet.

– Moro

10-årin­ge­ne No­ora Karo­lina Si­men­sen, Vil­de Johansen, Mia Ris-

ten Mor­ten­sen og So­fia Mer­ce­des Pet­ter­sen som er fire av de 39 ele­ve­ne, set­ter stor pris på korps­un­der­vis­nin­gen.

– Det­te er ukens ku­les­te og mor­soms­te time for det er vel­dig gøy å la­ere å spil­le på et in­stru­ment, sier Vil­de.

– Jeg had­de ald­ri spilt på et in­stru­ment før førs­te time i høst og nå kla­rer jeg å spil­le litt på kla­ri­net­ten som jeg har valgt som in­stru­ment, sier No­ora. –Hva li­ker dere å spil­le?

– Jeg li­ker å høre på pop­mu­sikk og vil gjer­ne spil­le pop, men korps­mu­sikk er kult det også, sier Mia.

– Vi er alle på sam­me nivå og det er vel­dig gøy å få spil­le sam­men med alle klasse­kom­pi­se­ne, sier klasse­venn­in­nen So­fia.

Fle­re mål

Per An­ders­son for­tel­ler at un­der­vis­nin­gen også har mål om en kon­sert el­ler to i lø­pet av skole­året.

– Mål­set­tin­gen er at ele­ve­ne skal la­ere å spil­le. Et av del­må­le­ne er at ele­ve­ne skal få by på en kon­sert på sko­len. Et mål jeg tror de også gle­der seg stort til. – Er det­te noe alle sko­le­ne i Al­ta kun­ne til­budt?

– Ja, men det hand­ler om res­sur­ser og per nå har ikke kul­tur­sko­len nok la­ere­re. Ele­ve­ne må også låne in­stru­men­ter fra kul­tur­sko­len som vi tar med. Med 39 ele­ver så må vi også dele de inn i grup­per og det be­tyr at un­der­vis­nin­gen kre­ver fle­re la­ere­re. Et vel­dig ar­tig pro­sjekt og det er en fryd å kom­me til sko­len hver fre­dag, for ele­ve­ne stor­tri­ves, sier An­ders­son mens ele­ve­ne gjør seg klar til å blå­se i ti­men.

(Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

ØVER PÅ LYD OG KLANG: Per An­ders­son vi­ser med enk­le tek­nik­ker hvor­dan ele­ve­ne får lyd i trom­pet­munn­styk­ke­ne. – Bror­par­ten had­de ald­ri spilt på et in­stru­ment da vi star­tet opp i høst og nå kla­rer alle å spil­le enk­le me­lo­di­er, så alle er vel­dig flin­ke, sier An­ders­son.

(Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

– KUL TIME: No­ora Karo­lina Si­men­sen, Vil­de Johansen, Mia Ris­ten Mor­ten­sen og So­fia Mer­ce­des Pet­ter­sen sier fre­da­gens korps­time er noe er gle­der seg stort til.

(Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

KLASSE­KORPS: Ga­ko­ri sko­le er den førs­te sko­len i Al­ta som nå til­byr korps i mu­sikk­un­der­vis­nin­gen.

(Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

DELES INN: – Vi øver først i små grup­per før korp­set sam­les for gjen­nom­gang, sier Inge­borg Han­sen Mau­seth som sier alle ele­ve­ne sy­nes det er spen­nen­de å spil­le i korps.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.