Kje­den Nor­mal til Al­ta

Over­tar lo­ka­le­ne til G-sport i sen­te­ret.

Altaposten - - Nyheter -

Det er kje­den Nor­mal som kom­mer inn i lo­ka­le­ne på gate­plan, fra 29. no­vem­ber. – Kje­den har va­ert vel­dig in­ter­es­sert i å sat­se i Al­ta og det­te er en frem­over­lent gjeng som pas­ser godt inn hos oss, sier sen­ter­le­der Fro­de Wil­helm­sen (bil­det) over­for Al­ta­pos­ten Nor­mal er iføl­ge Amfi et kon­sept som fø­rer alt fra dag­lig­va­rer til merke­va­rer, uten dyre mel­lom­ledd. – Her kan du til og med fin­ne merke­va­rer som du kjen­ner igjen fra ut­lan­det, he­ter det.

– G-sport av­slut­ter sitt lei­e­for­hold ett år før ti­den, så den nye kje­den kom­mer inn der, sier Wil­helm­sen som lo­ver stor åp­nings­fest på veg­ne av ny­kom­me­ren. Til hel­gas høst­jakt var bå­de Ma­ga­sin Nord og Sko­rin­gen på plass i Amfi.

Blant de 2.500 vare­num­re­ne er det ka­te­go­ri­er som per­son­lig pleie, hus­hold­nings­ar­tik­ler, kos­me­tikk, dyre­mat, skri­ve- og kon­tor­ar­tik­ler, helse­kost, drikke­va­rer som er å fin­ne i den nye kje­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.