Tar seg til ret­te

Kom­mu­nen lo­ver kamp mot be­drif­ter som «ut­vi­der» tom­te­ne sine.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

Al­ta kom­mu­ne har satt av 84 mil­lio­ner kro­ner for 2018 til å til­rette­leg­ge for nye kom­mu­na­le bo­li­gog in­du­s­tri­om­rå­der. Etter førs­te halv­år var det brukt knap­pe fire mil­lio­ner kro­ner.

– Det er in­gen unn­skyld­ning for at na­e­rings­li­vet tar seg til ret­te og etab­le­rer ulov­li­ge la­ger- og in­du­s­tri­om­rå­der. Sam­ti­dig er det en for­kla­ring. Noen ste­der må virk­som­he­te­ne gjø­re av seg, og for noen er det snakk om be­ty­de­lig are­al som må til. Jeg me­ner vi po­li­ti­ke­re, og da først og fremst de som sty­rer kom­mu­nen, må ta en stor del av an­sva­ret for det vi nå ser, sier le­der i Al­ta Frp og med­lem av ho­ved­ut­val­get for na­e­ring, drift og mil­jø, Odd Er­ling Mi­kal­sen.

– Må stop­pes

Tid­li­ge­re i høst var ho­ved­ut­val­get til Mi­kal­sen på en be­fa­ring på noen av av la­ger- og in­du­s­tri­om­rå­der i Al­ta som er etab­lert i strid med are­al og verne­pla­ner, men også uten noen form for god­kjen­ning av kom­mu­na­le myn­dig­he­ter. Hoved­ut­valgs­le­der Ot­to Aas (SV) er enig med Frp og Mi­kal­sen om at Al­ta kom­mu­ne er kraf­tig på etter­skudd med til­rette­leg­ging for den­ne type area­ler. Sam­ti­dig er Aas klar på at Al­ta kom­mu­ne må ryd­de opp og få etab­le­rin­ge­ne inn i ord­ne­de og lov­li­ge for­mer. – Jeg har for­stå­el­se for at man­ge er i en pres­set si­tua­sjon på grunn av mang­len­de al­ter­na­tiv. Sam­ti­dig er det det vik­tig at vi som kom­mu­ne på­ser at re­gel­ver­ket over­hol­des, ikke minst for å yte rett­fer­dig­het til de som sø­ker, får nei og for­hol­der seg til av­sla­get. And­re tar seg til ret­te, og det med­fø­rer en urett­mes­sig kon­kur­ranse­for­del, på­pe­ker Aas.

Pres­set si­tua­sjon

Råd­mann Bjørn-at­le Hansen inn­røm­met fra ta­ler­sto­len i kom­mune­sty­ret tid­li­ge­re i høst at kom­mu­nen står na­er­mest uten en kvad­rat­me­ter le­dig in­du­s­tri­om­rå­de. Han hev­det at si­tua­sjo­nen vil bed­re seg om det sto­re in­du­stri­area­let på Skille­mo blir bygd ut. Så langt står det­te i stam­pe på grunn av en kon­flikt mel­lom Fefo og kom­mu­nen om fram­ti­dig ei­er­for­hold til in­du­stri­area­le­ne her.

I Al­ta har vi føl­gen­de in­du­stri­are­al: Alta­høy­den Aron­nes in­du­s­tri­om­rå­de Aronne­skjo­sen Lang­nes Skille­mo – Vi har va­ert, og er i en pres­set si­tua­sjon, med tan­ke på nye are­al. Det er sva­ert lite le­dig, men vi ser en klar bed­ring fram­over med både Skille­mo og Lang­nes, sto­re og at­trak­ti­ve in­du­s­tri­om­rå­der, som vi snart kan til­by etab­le­rer­ne, sier na­e­rings­sjef Jø­ren Kris­tof­fer­sen.

Vel­dig man­ge

Han med­gir at det over sto­re de­ler av Al­ta er om­rå­der tatt i bruk av na­e­rings­li­vet til la­ger og in­du­stri­ell virk­som­het.

ILLE: Ho­ved­ut­val­get for na­e­ring, drift og mil­jø på be­fa­ring på et ulov­lig an­lagt in­du­s­tri­om­rå­de uten­for sen­tral-al­ta. Om­rå­det er av­satt til land­bruk. (foto: Al­ta kom­mui­ne, Siv Suhr)

KLIMAVERNOMRÅDE: Be­drif­ter i re­gu­ler­te om­rå­der eser ut og inn på til­stø­ten­de are­al, i det­te til­fel­let are­al av­satt som klimavernområde. Foto: Al­ta kom­mu­ne, Siv Suhr)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.