Godt rus­tet til å av­slø­re over­grep

Po­litire­for­men, tverre­fag­lig sam­ar­beid og stør­re fo­kus på over­grep gjør en ny Tys­fjord-sak umu­lig i Finn­mark.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Hanne Larsen hanne@al­ta­pos­ten.no

Sek­sjons­le­der Kenneth Nil­sen me­ner po­litire­for­men og ster­ke­re sam­ar­beid med fag­mil­jø­er har styr­ket kam­pen mot over­grep. – Slik vi job­ber i dag, vil­le ikke en Tys­fjord-sak va­ert mu­lig i Finn­mark, sier Nil­sen.

Det me­ner sek­sjons­le­der for fel­les etter­forsk­ning hos po­li­ti­et i Finn­mark, Kenneth Nil­sen. Nil­sen del­tok un­der en pa­nel­de­batt tors­dag kveld på City sce­ne der «over­grep i små samfunn» var tema. Det var UIT som le­det ar­ran­ge­me­net i for­bin­del­se med forsk­nings­da­ge­ne, der opp­vekst har va­ert en rød tråd.

151 over­geps­sa­ker

Kenneth Ha­et­ta, fri­lans­jour­na­lis­ten som rul­let opp Tys­fjord-sa­ke­ne sam­men med VG, der rundt 150 over­g­reps­sa­ker til sist ble av­dek­ket av po­li­ti­et, var opp­spar­ket til de­bat­ten. Ha­et­ta snak­ket blant an­net om hvor­dan han og hans kol­le­ger had­de til­na­er­met seg det krist­ne lule­sa­mis­ke sam­fun­net i Nord­land og hvor­dan de grad­vis byg­de til­lit til de in­volver­te, noe som var helt av­gjø­ren­de for at sa­ke­ne ble pub­li­sert.

Etter­forsk­ning etter medie­opp­slag

Lør­dag 11. juni 2016 ble den rys­ten­de his­to­ri­en lagt frem for det nors­ke folk gjen­nom en bred do­ku­men­tar i VG, der 11 per­soner i do­ku­men­tar­re­por­ta­sjen «Den mør­ke hem­me­lig­he­ten», for­tal­te om en fle­re ti­år lang over­g­reps­kul­tur i Tys­fjord. De fire jour­na­lis­te­ne som gjen­nom­før­te sa­ken, var i til­legg til Ha­et­ta, Ha­rald Am­dal, Ei­rik Lina­ker Berglund og Thor Ha­rald Hen­rik­sen. Alle fikk Fritt ord-pri­sen i 2018 for sitt ar­beid. Etter pub­li­se­rin­gen ble det raskt satt i gang etter­forsk­ning, og i no­vem­ber 2017 opp­sum­mer­te po­li­ti­et fun­ne­ne slik: 151 sek­su­el­le over­g­reps­sa­ker var av­dek­ket, med 82 for­na­er­me­de og 92 mis­tenk­te. Ofre­ne var fra 4 til 75 år gam­le, de mis­tenk­te fra 10 til 80 år. Over­gre­pe­ne fant sted mel­lom 1953 og au­gust 2017. Fra de­sem­ber 2017 har dom­me­ne be­gynt å kom­me i retts­ve­se­net, med lan­ge feng­sels­straf­fer.

Vans­ke­lig å skju­le seg

– Slik vi job­ber i dag vil­le ikke en Tys­fjord-sak va­ert mu­lig i Finn­mark, sa Nil­sen fra po­di­et i går. Han vis­te til den nye po­litire­for­men, der man job­ber mer sam­ord­net og med styr­ke­de fag­mil­jø­er, noe som bi­drar til å gjø­re po­li­ti­et bed­re rus­tet til å job­be med over­g­reps­sa­ker. Til Al­ta­pos­ten sier han at det tverr­fag­li­ge ar­bei­det, der po­li­ti­et sam­ar­bei­der med blant an­net barne­vern, PPT og and­re in­stan­ser som in­volve­rer barn og unge, gjør at smutt­hul­le­ne for even­tu­el­le over­g­reps­mil­jø­er blir mind­re. – Det er helt klart en styr­ke at vi job­ber på den­ne må­ten. Sam­ti­dig er også fo­ku­set på vold og over­gep mot barn et helt an­net i dag enn tid­li­ge­re, sier Nil­sen, som un­der de­bat­ten også på­pek­te vik­tig­he­ten av å ha media som vakt­bik­kje for po­li­ti­ets jobb.

Nødvendig å kun­ne tro det ver­ste

Ni­na Sø­ren­sen er barne­hage­fag­lig an­svar­lig i Al­ta kom­mu­ne og snak­ket un­der de­bat­ten blant an­net om at de som job­ber i barne­ha­ge­ne, må va­ere åpen for at de tri­ve­li­ge, gjer­ne res­sur­ster­ke for­eld­re­ne, man slår av en prat med på mor­gen­kvis­ten og kan­skje de­ler en kaf­fe med, kan ut­øve vold el­ler over­grep mot barn.

Etter de­bat­ten ut­dy­pet Sø­ren­sen det­te over­for Al­ta­pos­ten:

– En ting har jeg la­ert, at du må ald­ri la deg for­fa­ere. Det er ikke slik at jeg går rundt og mis­ten­ker det, men man må va­ere åpen for at det kan skje og da må vi va­ere i stand til å hånd­te­re det. Hvis vi ikke tror det skjer, er vi hel­ler ikke be­redt til å hånd­te­re det, sier Sø­ren­sen, som fast­slår at over­grep og vold fore­kom­mer i alle sam­funns­lag og av men­nes­ker med både høy og lav ut­dan­nel­se og i uli­ke ty­per job­ber. – Er det vans­ke­lig å va­ere åpen for at den hyg­ge­li­ge mora el­ler den fa­ren som er en slik gre­pa kar, kan ha ut­øvd vold el­ler over­grep mot sitt barn? – Ja, det er vans­ke­lig. Vi får na­ere og go­de re­la­sjo­ner til for­eld­re­ne. Det er noen vi fli­rer med og de­ler fe­rie­his­to­ri­er med. Og de har en enorm til­lit til oss, de over­la­ter det kja­eres­te de har til oss, så vil fø­ler oss bea­e­ret. Men vi må hele ti­den ha et be­visst for­hold til det­te. Og vi sto­ler på bar­na og vi tar bar­na på al­vor. Vi vet at det kan skje, og hvis det skjer, så har vi tatt side og det er bar­nas side, fast­slår den fag­an­svar­li­ge for barne­ha­ger i Al­ta kom­mu­ne.

En ting har jeg la­ert at du må ald­ri la deg for­fa­ere. Det er ikke slik at jeg går rundt og mis­ten­ker det, men man må va­ere åpen for at det kan skje. Ni­na Sø­ren­sen, bane­hage­fag­lig an­svar­lig i Al­ta kom­mu­ne.

ÅP­NET DE­BAT­TEN: Fri­lans­jour­na­list og vin­ner av Fritt ord-pri­sen 2018, Kenneth Ha­et­ta, var inn­le­der til de­bat­ten. (Foto: Hanne Larsen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.