Hen­tet opp åtte tonn

– Går inn i his­to­ri­en som en av de dår­ligs­te se­son­ge­ne.

Altaposten - - Nyheter - Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

To­tal­fangs­ten ble nem­lig på åtte tonn og det er halv­par­ten av et nor­mal­år. Det ble tatt 543 stor­laks (over 7,0 kg), mens det i fjor var tatt 1273 stk. For mel­lom­lak­sen (3,0-6,9 kg) ble det i år tatt 217stk mot fjor­årets 502 stk. Av små­laks (0-2,9kg) ble det tatt 691 stk mot fjor­årets 1275 stk, opp­ly­ser Al­ta Lakse­fis­ke­ri in­ter­es­sent­skap (ALI).

Tid­lig flom

– Flom­men i år kom vel­dig tid­lig og det var go­de fiske­for­hold fra 1. juni. De mest ivri­ge fisker­ne var på plass og hå­pet på en tid­lig lakse­opp­gang. Men hele pe­rio­den frem mot St. Hans var det dår­lig fiske. Det ble tatt litt laks etter St.hans, men det var langt mel­lom de go­de døg­ne­ne, sier dag­lig le­der Tor Er­land Nil­sen i en presse­mel­ding.

Vans­ke­li­ge for­hold

Etter go­de fiske­for­hold i juni ble det sva­ert varmt og lite vann i juli og førs­te halv­del av au­gust. – Det­te før­te til sva­ert vans­ke­li­ge fiske­for­hold og i den­ne pe­rio­den var det man­ge som fisket blankt, he­ter det. Sty­ret i ALI inn­før­te be­gren­sin­ger i fisket fra 12. juli. Da de faer­res­te fyl­te kvo­ten, had­de det­te sann­syn­lig­vis ikke så mye å si for to­tal­fangs­ten.

Det bes­te fiske­kor­tet er som van­lig Langs­til­la med 58 stor­laks (78 stk i 2017), de­ret­ter føl­ger Ned­re Sierra med 47 stor­laks og Jor­ra med 39 stor­laks.

Etter gy­tin­gen midt i ok­to­ber tel­ler de gyte­gro­pe­ne i elva. Da får de en viss over­sikt over hvor­dan gy­tin­gen har gått.

DÅR­LIG FANGST: Ali-le­der Tor Er­land Nil­sen laks de sis­te da­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.