Får takk fra bøte­lag­te

– De fles­te bi­lis­te­ne tak­ker oss når de får be­skjed om at de har mang­ler el­ler feil på bi­len.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Fre­dag mor­gen gjen­nom­før­te Sta­tens veg­ve­sen en stor kon­troll av bi­lis­ter og and­re kjøre­tøy på Ner­sko­gen kon­troll­sta­sjon. Den­ne gang var fo­ku­set belte­bruk og lys.

–Vir­ker fore­byg­gen­de

En av de som ble stop­pet i dag, var alta­va­e­rin­gen Kim And­re Hau­ke­nes. Han fikk et ge­byr på 1500 kro­ner for­di han ikke bruk­te bil­bel­te. – Hva sy­nes du om at Sta­tens veg­ve­sen har kon­trol­ler? – Jeg sy­nes det er vel­dig bra at de har kon­trol­ler, for det er fore­byg­gen­de og vik­tig. Det svir dog litt i lomme­boka, men det er helt ok, det er min egen feil at jeg ikke had­de på meg bil­bel­te. – Tror du er man­ge som ikke bru­ker bil­bel­te?

– Ja, det tror jeg. Men, det som jeg tror man­ge syn­der på, er at de bru­ker mo­bi­len mens de kjø­rer, og det er ikke bra.

– De fles­te tak­ker oss

– Det går mot høst og da er det vik­tig at kjøre­tøy­ene har ly­se­ne i or­den, og selv­sagt at alle bru­ker bel­te som vi all­tid kon­trol­ler, sier Frank Jo­han­sen som er av­de­lings­in­ge­ni­ør ved Al­ta tra­fikk­sta­sjon. – Hvor man­ge kjøre­tøy sjek­ker dere på kon­trol­len? – I dag er vi ute i cir­ka fire ti­mer og det be­tyr om­lag 20 til 40 kjøre­tøy som blir vin­ket inn. De fles­te har of­test in­gen mang­ler el­ler feil, men det er vik­tig for tra­fikk­sik­ker­he­ten at vi har sto­re kon­trol­ler av og til. I høst skal vi gjen­nom­føre man­ge kon­trol­ler og nor­malt er vi ute èn til to gan­ger i uka. Av de som vi vin­ker inn har om­lag halv­par­ten feil el­ler mang­ler. – Hvor­dan rea­ge­rer folk når de får ge­byr? – Det er selv­sagt noen som kan bli litt sure, men stort sett for­står de hvor­for de får et ge­byr. De fles­te bru­ker å tak­ke oss, for man­ge er ikke kla­re over at de ek­sem­pel­vis har feil på et lys el­ler har slit­te dekk, sier Jo­han­sen mens bi­lis­ten Loui­se Grønn blir vin­ket inn til kon­troll. Hun fikk kjø­re vi­de­re uten noen ge­by­rer.

– Vel­dig bra at de har kon­trol­ler og det er bare fint at også min bil blir kon­trol­lert, smi­ler hun mens tra­fikk­be­tjen­ten sjek­ker møns­ter­dyb­den og alle pa­pi­re­ne på bi­len.

– Sjekk lys og dek­ke­ne

Jo­han­sen kom­mer også med noen små tips til alle bi­lis­ter som alle kan ut­fø­re selv. – Nå går det mot mør­ke­re ti­der og vin­ter, så ta en run­de rundt bi­len hvor du sjek­ker alle at ly­se­ne fun­ge­rer. Se også over om vin­ter­dek­ke­ne er gode og om de har god møns­ter­dyb­de.

SJEKK MØNS­TER­DYB­DEN: – Før du leg­ger om til vin­ter­dekk, sjekk at møns­ter­dyb­den er god, tip­ser av­de­lings­in­ge­ni­ør ved Al­ta tra­fikk­sta­sjon Frank Jo­han­sen som sjek­ker møns­ter­dyb­den på en av bi­le­ne som fre­dag ble han­ket inn til kon­troll.(foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

– MIN EGEN FEIL: Kim And­re Hau­ke­nes fikk belte­ge­byr un­der fre­da­gens tra­fikk-kon­troll. – Det er min feil, så jeg be­ta­ler bo­ten med gle­de, sier Hau­ke­nes.(foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

SER DEG: En god kik­kert er et av verk­tøy­ene tra­fikk­be­tjen­te­ne bru­ker for å sjek­ke om bi­lis­te­ne har på seg bel­te. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.