For­nøy­de kun­der

Kraft­la­get kom­mer godt ut i bru­ker­un­der­sø­kel­se.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

Di­rek­tø­ren i Al­ta Kraft­lag er på for­ret­nings­rei­se til Øst-finn­mark når vi får tak i han på te­le­fon. Per Erik Ram­stad har li­ke­vel et klart svar på hvor­for sel­ska­pet han le­der har lan­dets mest for­nøy­de kun­der in­nen sitt for­etnings­om­rå­de.

– Det er i alle fall ikke min for­tje­nes­te. For­hå­pent­lig­vis er mitt bi­drag også med på å gi Al­ta Kraft­lag for­nøy­de kun­der, men jeg vil gå så langt å si at aeren lig­ger i en be­drifts­kul­tur hvor sty­ret, di­rek­tør og le­del­se, men først og fremst alle an­sat­te på alle nivå helt ut til de som mø­ter kun­de­ne an­sikt til an­sikt. For­nøy­de kun­der er ban­ket inn som vår le­der­stjer­ne, på­pe­ker Ram­stad.

Best i Nor­ge

Kan­tar TNS har har si­den 2010 ut­ført må­lin­ger blant Al­ta Kraft­lags kun­der, og de blir sta­dig mer for­nøyd med kraft­la­get.

– I en pe­rio­de hvor bran­sjen på lands­ba­sis har tapt kunde­til­freds­het si­den 2016, går det mot­satt vei for Al­ta Kraft­lag. Årets kunde­til­freds­hets­in­deks (KTI) er på hele 79 po­eng. Det­te er det høy­es­te som er målt blant energi­verk i Nor­ge, og noe Al­ta Kraft­lag selv­føl­ge­lig har grunn til å va­ere sva­ert for­nøy­de med, for­kla­rer an­svar­lig i Kan­tar TNS, Eva Fos­by Liv­gard.

Kun­de­ne er ei­ere

Al­ta Kraft­lag er et sam­virke­fore­tak. Det vil si at sel­ska­pet er lo­kalt og eid av kun­de­ne. Det er noe di­rek­tø­ren tror er vik­tig også for hvor­dan de an­sat­te og sty­re ten­ker, og hvil­ke stra­te­gi­er som er vik­tig for sel­ska­pet. Mar­keds­sjef Ei­nar Dahl og øko­nomi­sjef Odd Levy Har­jo i kraft­la­get ut­dy­per det­te:

– Vi gjør ti­de­nes må­ling og le­ve­rer på alle om­rå­der til våre kun­der. Det er godt å se at våre kun­der er for­nøy­de med det ar­bei­det vi gjør hver dag, men vi ser også at vi ennå kan ut­vik­le oss. Det hjel­per å ha re­elt kunde­fo­kus, kva­li­tet i le­ve­ran­sen og hol­de pri­se­ne så lave som mu­lig. Våre kun­der er også våre ei­ere, så det skul­le også bare mang­le om vi ikke gjor­de det vi kun­ne for at de skul­le va­ere for­nøy­de med vår le­ve­ran­se.

Fire bein

Al­ta Kraft­lag står på fire bein. Det er nett, fib­er/bred­bånd, kraft­pro­duk­sjon og ei­er­skap and­re sel­ska­per. Sel­ska­pets ho­ved­kon­tor er i den størs­te kom­mu­nen i kon­se­sjons­om­rå­det, Al­ta. Sam­ti­dig er kraft­la­get også etab­lert i Kvaen­an­gen og Lop­pa med mon­tør­sta­sjo­ner i Øks­fjord og Bur­fjord. Sel­ska­pets virk­som­het er kon­sen­trert om fire for­ret­nings­om­rå­der: – Vår ho­ved­opp­ga­ve er å sør­ge for at med­lem­mer og kun­der i hele for­sy­nings­om­rå­det har en sta­bil og sik­ker strøm­for­sy­ning, til lave og for­ut­sig­ba­re pri­ser, slår di­rek­tør Ram­stad fast. Iføl­ge le­del­sen i sel­ska­pet er alle kraft­la­gets fire bein vik­tig, og samt­li­ge gir be­ty­de­li­ge bi­drag til la­gets øko­no­mi.

Mot strøm­men

Eva Fos­by Liv­gard i Kan­tar TNS pe­ker på at Al­ta Kraft­lag er et sel­ska­pet som i over­ført be­tyd­ning går mot strøm­men. Der and­re nett­sel­skap stre­ver i mot­bak­ke er til­bake­mel­din­ge­ne fra kun­de­ne stikk mot­satt for Al­ta Kraft­lag. Tren­den er at and­re nett­sel­skap opp­le­ver kre­ven­de fib­er­kun­der, hyp­pi­ge­re og mer lang­va­ri­ge strøm­brudd, skep­sis blant kun­de­ne til inn­fø­ring av nye strøm­må­le­re (AMS), og med kun­der som ut­tryk­ker sterk mis­nøye med ni­vå­et på nett­lei­en. På dis­se om­rå­de­ne hol­der Al­ta Kraft­lag stand og vi­ser fram­gang på man­ge vik­ti­ge felt.

– Re­sul­ta­te­ne ty­der på at Al­ta Kraft­lag har tatt vik­ti­ge og rik­ti­ge grep det sis­te året,

som har gitt god ef­fekt på kun­de­nes inn­trykk av sel­ska­pet, er ana­ly­sen til Fos­by Liv­gard.

ALT FOR KUN­DE­NE: Strøm­le­ve­ran­dø­re­ne på lands­ba­sis har tapt kunde­til­freds­het si­den 2016. Her går det mot­satt vei for Al­ta Kraft­lag. Di­rek­tør Per Erik Ram­stad og øko­nomi­sjef Odd Levy Har­jo gir de an­sat­te i alle ledd ho­ved­a­eren for at Al­ta Kraft­lag har lan­dets mest for­nøy­de kun­der. (Foto: Kan­tar Tns/jar­le Mjø­en)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.