Farge­rik sat­sing

Britt Eva Kn­ut­sen skal leve av å far­ge garn.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

– Alle i fa­mi­li­en min har strik­ket: Mam­ma, beste­mor, tan­te. Selv var jeg seks-syv år gam­mel da jeg la­er­te å strik­ke. Det gikk vel i dukke­kla­er, skjerf og slikt, smi­ler Britt Eva, som fast­slår at hånd­ar­beids­ti­me­ne på sko­len var ukas høyde­punkt.

Ri­ves bort

26-årin­gen er opp­vokst i Tverrelv­da­len uten­for Al­ta og pus­ler rundt i sitt nye bu­tikk­lo­ka­le i Bosse­kop, mel­lom garn­nøs­ter, po­ser med si­tron­syre, farge­glass og tom­me hyl­ler, som skri­ker etter å bli fyllt opp.

– Jeg prø­ver å fyl­le opp i hyl­le­ne her i bu­tik­ken min, men det nyt­ter nes­ten ikke. Hver gang jeg har et par­ti klart, så har jeg garn­slipp på nett og da tar det ikke lang tid før alt er re­vet bort, sier Kn­ut­sen le­en­de.

Gir av over­skud­det

Garn­nøs­te­ne til Britt Eva kos­ter litt mer enn det du be­ta­ler hos de sto­re le­ve­ran­dø­re­ne.

– Nøs­te­ne mi­ne er på 100 gram og de ri­me­ligs­te lig­ger på 210 kro­ner. Men så er de også hånd­la­ge­de og det tar selv­sagt mer tid og kos­ter mer. Det som er greit å nev­ne er at for hvert solg­te garn­nøs­te går 10 kro­ner til en barne­sko­le i Ke­nya. Det var en selv­føl­ge da jeg star­tet, at litte­grann skal gå til et godt for­mål. Ti kro­ner er ikke så mye for oss, men for dem be­tyr det noe, sier Britt Eva.

Helse­ar­bei­der

Selv om hun bare er 26 år gam­mel har hun al­le­re­de ti år bak seg som helse­fag­ar­bei­der på Fur­uly syke­hjem.

– Jeg har triv­des kjempe­godt med det, men jeg kjen­te at nå var det alt el­ler in­gen­ting. Hobby­en tok så mye tida at jeg bare måt­te ta et valg, sier hun og leg­ger til:

– Jeg var jo vel­dig spent da jeg skul­le for­tel­le fa­mi­lie og ven­ner at jeg vil­le si opp job­ben og be­gyn­ne med å far­ge og sel­ge garn på hel­tid. Jeg for­ven­tet at folk skul­le si at jeg var sprø og gal, men de har vir­ke­lig støt­tet opp og hei­et på meg. Det be­tyr så mye, smi­ler Kn­ut­sen takk­nem­lig.

So­sia­le medi­er

Hen­nes krea­ti­ve ev­ner be­gren­ser seg ikke til garn og far­ging. På nett har hun de­sig­net en lek­ker hjemme­side for be­drif­ten, som hun har døpt «De små» – og hvor nett­opp små barn bolt­rer seg i hjemme­strik­ke­de ull­plagg i sob­re far­ger.

– Jeg bru­ker mye so­sia­le medi­er når jeg skal mar­keds­føre og sel­ge pro­duk­te­ne mi­ne, opp­ly­ser Britt Eva, som er å fin­ne bå­de på Insta­gram og på Face­bo­ok.

Strik­ket til bar­na

Li­den­ska­pen for ull­plagg har vokst seg bare stør­re og stør­re med åre­ne.

– Det be­gyn­te med at jeg strik­ket barne­kla­er, så in­ves­ter­te jeg i en strikke­ma­skin. Jeg har jo tre barn selv og de treng­te ull­kla­er, men det måt­te gå fort, for­kla­rer Britt Eva, som via Insta­gram fat­tet in­ter­es­se for far­ging av garn.

– Førs­te gang be­stil­te jeg et lite par­ti med ufar­get garn fra Stor­bri­tan­nia. Så prøv­de jeg meg litt frem. Det er helt klart far­gin­gen av garn som har in­ter­es­sert meg mest de se­ne­re åre­ne og det som vir­ke­lig har løf­tet be­drif­ten.

Inn­tul­let i garn

Pro­ses­sen med å far­ge garn kre­ver en­del plass og in­volve­rer bå­de vann­bad, koke­kje­ler, far­ger, syre og tørke­sta­tiv.

– Det er kjempe­ar­tig å va­ere krea­tiv og det gar­net som er al­ler mest po­pu­la­ert er det spet­te­de gar­net, sier grün­de­ren, som inn­til ny­lig har brukt fa­mi­li­ens bo­lig til pro­duk­sjo­nen.

– Det holdt på å slu­ke hu­set. Det har va­ert garn i alle kri­ker og kro­ker og jeg må bare be­røm­me min tål­mo­di­ge mann og våre barn som har levd inn­tul­let i garn og våt ull i leng­re tid, ler hun.

– Ri­si­ke­rer du mye øko­no­misk?

– Nei, det er ikke snakk om de sto­re in­ves­te­rin­ge­ne og jeg har hel­ler ikke tatt ut lønn til meg selv ennå. Så jeg tar ta­e­ring etter na­e­ring og byg­ger meg opp grad­vis. Skul­le det vise seg at det ikke går som jeg øns­ker har jeg en sik­ker ut­dan­nel­se i bunn som jeg all­tids kan ven­de til­ba­ke til. Men så langt hå­per og tror jeg at det­te skal gå bra, sier Kn­ut­sen som i dis­se da­ger hol­der på å dan­ne et ak­sje­sel­skap.

Te­ra­pi

Fra sitt nye stu­dio i Bosse­kop plan­leg­ger den krea­ti­ve da­men å in­vi­te­re til kunde­kvel­der, så snart hun har fått rig­get seg på plass.

– Da kan man kom­me å se og kjen­ne på gar­net, sam­ti­dig som man kan strik­ke og kose seg, opp­ly­ser Kn­ut­sen, som fast­slår at strik­king og hånd­ar­beid har fått en kraf­tig re­nes­san­se de sis­te åre­ne. – Det­te med slow fashion, å lage noe som tar lang tid, og også er kort­reist, er vel­dig i vin­den. Så tror jeg at det å va­ere krea­tiv er en form for te­ra­pi. Det tror jeg de fles­te som hol­der på kan kjen­ne seg igjen i. Og «alle» strik­ker rundt oss. Det er fes­ti­va­ler og mar­ke­der og sa­er­lig sør­på er det stort. Så nå var det på tide at vi fikk noe eget her i Al­ta også. Noe litt mer mo­der­ne og tren­dy, sier hun.

For hvert solg­te garn­nøs­te går 10 kro­ner til en barne­sko­le i Ke­nya. Britt Eva Kn­ut­sen

«DE SMÅ»: Bu­tik­ken til tverrelv­da­lin­gen he­ter De små. Selv har Britt Eva strik­ket si­den hun var jent­unge. (Foto: Han­ne Lar­sen)

FYLLER OPP: Britt Eva Kn­ut­sen fyller opp egen­far­ge­de garn­nøs­ter i bu­tikk­hyl­la sin i det nye lo­ka­let i Bosse­kop. (Foto: Han­ne Lar­sen)

KOSEKROK: Garn-grün­de­ren vil in­vi­te­re til kunde­kvel­der med strik­king og kaf­fe på me­ny­en. (Foto: Han­ne Lar­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.