Grense­løs skole­sat­sing

Høs­ten 2019 star­ter Al­ta folke­høg­sko­le (tid­li­ge­re Øy­tun) opp med lin­jen «Fri­lufts­liv In­gen gren­ser» for de med lett psy­kis­k­ut­vik­lings hem­ming. – Det­te blir pro­si­tivt for hele sko­len, me­ner rek­tor Hen­ning Iver­sen.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Al­ta folke­høg­sko­le star­ter i 2019 opp en ny lin­je som de har kalt for «Fri­lufts­liv In­gen gren­ser».

– Plan­lagt over fle­re år

Lin­jen er for ut­vik­lings­hem­me­de – og rek­tor Hen­ning Iver­sen tror den vil til­fø­re sko­len mas­se po­si­ti­ve ring­virk­nin­ger.

– Den­ne lin­jen har va­ert dis­ku­tert i fle­re år på sko­len, og da jeg be­gyn­te i job­ben som rek­tor i fjor, ble det på et per­so­nal­møte dis­ku­tert om mu­lig­he­te­ne for å set­te ide­en ut i li­vet. Vi star­tet der­for en pro­sess som nå re­sul­te­rer i at lin­jen er klar for å ta i mot ele­ver med lett psy­kisk ut­vik­lings­hem­ming og som har be­hov for et til­pas­set opp­legg fra høs­ten 2019. Til­bu­det er for de som er fra 19 år og eld­re, sier Iver­sen.

– Godt til­rette­lagt

Han me­ner sko­len har alle for­ut­set­nin­ge­ne for å gi den­ne grup­pen ele­ver et spen­nen­de og la­e­re­rikt skole­år. – Sko­len lig­ger midt i na­tu­ren og na­tu­ren er lin­jens ho­ved­fo­kus. Det be­tyr at de skal få del­ta og va­ere med på uli­ke fri­lufts­ak­ti­vi­te­ter som de and­re ele­ve­ne, det va­ere ek­sem­pel­vis hunde­kjø­ring, over­nat­te i telt både som­mer og vin­ter, ski­tu­rer og and­re fri­lufts­ak­ti­vi­te­ter. Sko­len er fak­tisk vel­dig godt til­rette­lagt for de som har psy­kisk ut­vik­lings­hem­ming, me­ner Iver­sen.

Po­si­tivt inn­slag

«Fri­lufts­liv In­gen gren­ser» har i førs­te om­gang plass til seks ele­ver. – Hvor­for øns­ke dere å star­ter en slik lin­je?

– Vi tror det er et be­hov i Troms og Finn­mark for den­ne grup­pe ele­ver. De skal bo og vir­ke sam­men med de and­re ele­ve­ne i hver­da­gen og det be­tyr at de vil få mas­se bo­tre­ning, og de vil så­gar la­ere å kla­re seg selv i hver­da­gen, noe de vil ha nyt­te av se­ne­re i li­vet. Den­ne grup­pen ele­ver vil også gi de and­re så­kal­te funk­sjons­fris­ke ele­ve­ne mye be­ri­kel­se som de også vil ha nyt­te av, sier Iver­sen.

Ut av kom­fort­so­nen

Lin­jen skal også hjel­pe ele­ve­ne med å ut­vik­le selv­sten­dig­het og få økt selv­til­lit. – Noe vi ser på som vik­tig med det­te nye til­bu­det er at ele­ve­ne i lø­pet av skole­året vil få økt selv­til­lit og la­ere å bli selv­sten­dig. De vil opp­le­ve ny mest­ring både in­ne og ute i na­tu­ren og de vil bli en av det fine so­sia­le fel­les­ska­pet som rå­der på sko­len. Alle ele­ver sier at ett år på folke­høg­sko­le er det bes­te de har opp­levd i li­vet, og det tror jeg det også vil bli for dis­se ele­ve­ne. De skal bli en na­tur­lig del av sko­len og det so­sia­le li­vet her. Det hand­ler om at de skal få kom­me litt ut av kom­fort­so­nen og å få va­ere seg selv. I sum be­tyr det at de, etter det­te året, vil ut­vik­le seg som men­nes­ke, både so­si­alt og med nye fer­dig­he­ter som de vil ha nyt­te av res­ten av li­vet, på­pe­ker Iver­sen.

(Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

STAR­TER NY LIN­JE: Høs­ten 2019 star­ter Al­ta folke­høg­sko­le opp en ny lin­je som de har kalt for «Fri­lufts­liv In­gen gren­ser» som er for de med lett psy­kisk ut­vik­lings­hem­ming. – Hos oss skal den­ne grup­pen ele­ver få del­ta på lik lin­je som oss funk­sjons­fris­ke og det tror vi vil va­ere po­si­tivt for alle på sko­len. De skal blant an­net få dri­ve med hunde­kjø­ring og nes­te år er den­ne lil­le kra­ba­ten klar for akku­rat det, smi­ler Hen­ning Iver­sen som er rek­tor på Al­ta folke­høg­sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.