Hode­stups ut av tet­kam­pen

Mats Fre­de Han­sen var skuf­fet over egne og la­gets pre­sta­sjo­ner etter å ha blitt ut­spilt av Gro­rud i Finn­marks­hal­len.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av San­der Øst­lyn­gen og Lars-gau­te Skor­pen spor­ten@al­ta­pos­ten.no

Al­ta IF ble di­rek­te ut­spilt de førs­te 45 mi­nut­te­ne av Gro­rud i egen hall. Ett tid­lig bak­lengs­mål har va­ert en fel­le for Al­ta IF mot god mot­stand, og hel­ler ikke mot Gro­rud klar­te man å hol­de bu­ret tett de førs­te 10-15 mi­nut­te­ne. Etter åtte mi­nut­ter kom 0-1, før Gro­rud fort­sat­te å kjø­re Al­ta IF. Borte­la­get fant opp­skrif­ten for å bry­te ned Al­tas fem­backs­lin­je ved å stå bredt for å få tvingt side­stop­per­ne ut, som ga rom til løp i bak­rom fra dy­pet. 0-2 kom i sek­ken etter halv­ti­men, men gjes­te­ne fikk også an­nul­ler­te mål. Bård Flo­vik og Ru­ne Ber­ger gjor­de grep i pau­sen, uten at spil­ler­ne klar­te å re­spon­de­re.

– Vi ble eni­ge om å gjø­re det litt enk­le­re i pau­sen. Vi øns­ket å prø­ve å va­ere litt mer di­rek­te og gå til­ba­ke og spil­le litt pri­mi­tiv fot­ball for få bal­len opp i ba­nen. Men vi er ikke på førs­te- el­ler andre­bal­len og blir lave i pres­set, sa en me­get skuf­fet kap­tein Mats Fre­de Han­sen til Ra­dio Al­ta etter kamp­slutt.

Dår­ligs­te pre­sta­sjon den­ne se­son­gen

Det er vans­ke­lig å va­ere uenig i kap­tei­nen som kal­ler opp­gjø­ret for Al­ta IFS dår­ligs­te pre­sta­sjon på lang tid.

– Jeg vil vel si at det­te var en av våre dår­ligs­te kam­per. Det var ikke godt nok. Vi mø­ter rett og slett et lag som vil mer enn oss i dag, og Gro­rud gjor­de seg for­tjent til sei­e­ren. Vi har alt for mye strekk i hele la­get, og de straf­fer oss for våre egne feil på nes­ten samt­li­ge av de­res sjan­ser. Vi var utro­lig kla­re og ten­te før kam­pen, men da fløy­ta gikk sluk­net vi helt og in­gen­ting gikk som det skul­le.

Beg­ge topp­la­ge­ne tap­te

Før kamp­start 18:00 var det klart at Rau­foss had­de gått på en smell mot Mjøl­ner. Også se­rie­le­der FFK tap­te 0-3 mot El­ve­rum. Både El­ve­rum og Gro­rud har nå pas­sert Al­ta IF på ta­bel­len.

– Hvis vi skal svin­ge så mye som vi gjør, så må vi nok ha en se­song til for å sta­bi­li­se­re pre­sta­sjo­ne­ne. På vårt bes­te er vi vel­dig gode, men på vårt dår­ligs­te som i dag så er det svart, og jeg hå­per det er sis­te gangen vi er så dår­li­ge, for­tel­ler kap­tei­nen som nå må sone ka­ran­te­ne i borte­opp­gjø­ret mot Bae­rum kom­men­de helg.

– Jeg fø­ler at det gule kor­tet er strengt. Jeg tref­fer han ikke hardt, og jeg for­sø­ker bare å blok­ke­re og ser ikke at han kom­mer fra si­den.

Med fire lag foran seg på ta­bel­len må la­get fra nord­lys­byen vin­ne minst tre av de fire kom­men­de kam­pe­ne for å ha en rea­lis­tisk sjan­se på opp­rykk el­ler kva­lik­plass. Både Rau­foss, El­ve­rum og FFK har et kampro­gram som er enk­le­re enn Al­ta IFS på pa­pi­ret.

– Vi er nødt til å gå i oss selv hele gjen­gen. Jeg fø­ler i and­re om­gang at med en gang vi be­gyn­ner å ta litt du­el­ler, så kan vi ta alle. Men når vi ikke er der fra start av så blir det vel­dig vans­ke­lig, suk­ker han.

( Foto: Lars-gau­te Skor­pen)

FRUST­RER­TE: Al­ta If-spil­ler­ne ble rys­tet av Gro­rud de førs­te mi­nut­te­ne, og gjes­ten be­holdt ini­tia­ti­vet stort sett gjen­nom hele kam­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.