– Rys­tet over be­skyld­nin­ger

Di­rek­tør Per Es­pen Kjell­mann i Ge­onord trod­de knapt sine egne øyne da han ble kjent med knall­har­de be­skyld­nin­ger fra Al­ta kom­mu­ne om å ha fab­rik­kert et til­buds­do­ku­ment. – I bre­vet til Fyl­kes­man­nen opp­trer kom­mu­nen re­spekt­løst, me­ner Kjell­mann. Kom­mu­nen me

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

I et brev til Fyl­kes­man­nen i an­led­ning en klage­sak fra Jo­han­sen Ei­en­dom AS gikk Al­ta kom­mu­ne hardt til verks mot Jo­han­sen Ei­en­dom og Ge­onord AS. Kla­gen drei­de seg om ilag­te ge­by­rer for å skil­le ut og ma­trik­kel­føre 44 ei­en­dom­mer fra ett stort om­rå­de, på Aspe­myra. Kom­mu­nens krav mot Jo­han­sen Ei­en­dom var på en halv mil­lion kro­ner. Ge­onord ble hy­ret inn som kon­su­lent og le­ver­te et til­bud på 163.675 kro­ner. Her var blant an­net ma­trik­kel­fø­ring ute­latt, men selv in­klu­dert det­te var «Ge­onord-pri­sen» langt un­der kom­mu­nens, iføl­ge Jo­han­sen Ei­en­dom. I bre­vet skri­ver kom­mu­nen at Ge­onords til­bud var et «til­bud som syns å va­ere fab­rik­kert» på opp­drag fra Jo­han­sen Ei­en­dom.

På­stan­den var vi­de­re at sel­ska­pe­ne har et «tett for­ret­nings­sam­ar­beid» som pri­sen «sy­nes å ba­ere preg av». At ved­kom­men­de som ut­for­met til­bu­det på veg­ne av Ge­onord var tid­li­ge­re an­satt ved opp­må­lings­av­de­lin­gen og had­de hatt sa­ken for kom­mu­nen var også pro­ble­ma­tisk, iføl­ge kom­mu­nen.

Det på­stås vi­de­re at pri­sen var satt urea­lis­tisk lavt, så lavt at Ge­onord ikke «vil­le ut­ført ar­bei­det for opp­git­te pris».

Ut­drag fra bre­vet fin­nes ne­derst i sa­ken.

Le­ver av in­tegri­tet

Ge­onord-di­rek­tør Per Es­pen Kjell­mann var ikke klar over bre­vet før Al­ta­pos­ten tok kon­takt. Etter å ha lest bre­vet rin­ger han til­ba­ke, opp­gitt og for­tvi­let.

– Jeg vil først og fremst un­der­stre­ke at in­tegri­tet er vårt mel­lom­navn. Det er noe vi er helt av­hen­gig av, og som både byggherre, en­tre­pre­nø­rer og un­der­en­tre­pre­nør må vite at de kan sto­le på. Vi pro­du­se­rer ikke be­stil­lings­verk. Det gjør vi ikke! Da had­de vi ikke over­levd, sier han.

– Vi kan for ek­sem­pel gjø­re en jobb for Sta­tens veg­ve­sen, for så å bli hy­ret inn av en­tre­pre­nø­re­ne som får opp­dra­get av Sta­tens veg­ve­sen. Da må alle par­ter vite at de kan sto­le på oss, hund­re pro­sent. In­tegri­tet er utro­lig vik­tig for oss. Det er det vi le­ver av. Der­for blir jeg så sint av å lese det­te, sint og trist. Det­te kan va­ere for­fer­de­lig øde­leg­gen­de om det ikke imø­te­gås. Det de skri­ver er rett og slett usant!

Bare tull

Over­for Al­ta­pos­ten imøte­går Kjell­mann det som står i kom­mu­nens brev til Fyl­kes­man­nen.

– Først, å an­ty­de at vi har et «na­ert sam­ar­beid» med Jo­han­sen Ei­en­dom er bare tull. Det fin­nes in­gen grunn­lag for å si det­te. Vi har ikke hatt man­ge opp­drag hos dem, det fin­nes in­gen per­son­li­ge venn­skap el­ler and­re bin­din­ger. På­stan­den fal­ler på sin egen uri­me­lig­het. Pri­sen vi har le­vert er lav, ja, men det er helt re­el­le pri­ser som vi står 100 pro­sent in­ne for. Det er kom­mu­nen som tar for mye be­talt. Jeg har sett regne­styk­ket kom­mu­nen leg­ger fram, de me­ner å i gjen­nom­snitt bru­ke ni ti­mer på én opp­må­lings­for­ret­ning, til tross for at det­te er i et stort, ens­ar­tet felt. Jeg gjør selv fi­re-fem slike på en dag i et slikt om­rå­de. Det sier seg selv at vi er bil­li­ge­re enn kom­mu­nen – selv om time­pri­sen vår er høy­ere, sier han, og pe­ker på at de ga et pris­mes­sig likt til­bud, in­klu­dert rei­se og opp­hold, på et til­sva­ren­de om­rå­de i Sør-va­ran­ger for litt si­den.

Kun­ne spart

Han gir en ut­ford­ring til Al­ta kom­mu­ne:

– Om kom­mu­nen øns­ker å prø­ve oss så skal vi le­ve­re det­te til­bu­det på et lig­nen­de om­rå­de for kom­mu­nen. Og vi skal tje­ne pen­ger på det­te opp­dra­get, sier han. – Kom­mu­nen kun­ne spart litt på å bru­ke de­re?

– Nei, det er ikke rik­tig at kom­mu­nen vil­le spart. Kom­mu­nen har «selv­kost­prin­sip­pet» og kan ta hva de vil for job­ben. Det er by­ens unge hus­byg­ge­re som vil­le spart på det­te. For det er de som må be­ta­le reg­nin­ga. Al­ta kom­mu­ne – og ikke minst po­li­ti­ker­ne våre – bør se på hvor­dan «selv­kost­prin­sip­pet» fun­ge­rer på opp­må­ling i kom­mu­nen vår. For her tar Al­ta kom­mu­ne i dag en langt høy­ere pris enn nød­ven­dig.

Så gjen­nom til­bud

Kjell­mann me­ner også at hans an­sat­te blir dår­lig be­hand­let i bre­vet: – Jeg er mest opp­rørt over den re­spekt­løse hold­nin­ga kom­mu­nen ut­vi­ser over­for sin tid­li­ge­re an­sat­te. Han kan godt ha job­bet med Aspe­myra-fel­tet for kom­mu­nen, men da vi fikk en fore­spør­sel som skul­le bru­kes i en kla­ge ga vi li­ke­vel et re­elt til­bud. At til­bu­det ble ut­ar­bei­det og sig­nert av ved­kom­men­de er na­tur­lig, han er an­satt hos oss som nett­opp fag­an­svar­lig for ei­en­doms­sa­ker. – Så du gjen­nom det om­tal­te til­bu­det før det gikk ut?

– Ja! Ja visst har jeg det. Jeg går all­tid gjen­nom stør­re job­ber. Det­te er på in­gen måte noen solo-greie fra hans side som et «takk for sist» til gam­le kol­le­ger – hvis det er det de tror på kom­mu­nen, sier han.

I bre­vet fra kom­mu­nen er ved­kom­men­de nevnt med navns nev­nel­se. Al­ta­pos­ten har slad­det nav­net hans i ut­dra­get un­der.

– At kom­mu­nen hen­ger ut en en­kelt­per­son med navn i et of­fent­lig brev er, nei... Jeg har ikke ord. At man i et of­fent­lig brev dis­kre­di­te-

rer en­kelt­an­sat­te hø­rer in­gen plas­ser hjem­me. Det­te er vel­dig urett­fer­dig oven­for han. – Jeg vil til slutt på­pe­ke at mine 23 år som be­drifts­le­der har gitt meg en kom­pe­tan­se som også gjel­der øko­no­mi, noe det ikke ser ut til at er et krav i Al­ta kom­mu­ne når man fast­set­ter opp­må­lings­ge­by­rer. Men det be­hø­ver man kan­skje ikke når man som den enes­te ved si­den av Vin­mono­po­let har klart å be­hol­de mono­pol på sine tje­nes­ter.

AV­VI­SER PÅ­STAND: Ge­onord-di­rek­tør Per Es­pen Kjell­mann av­vi­ser på det ster­kes­te at de har latt seg be­stil­le til å le­ve­re et fab­rik­kert til­bud. (Foto: Tom Skog­lund)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.