Fra hår­klipp til vogn­tog

And­ri­ne (19) gi­ret om yr­kes­val­get.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

19 år gam­le And­ri­ne Helén Kjelds­berg fra Al­ta sat­ser på sto­re do­nin­ger som leve­vei. Tirs­dag be­sto hun fø­rer­prø­ven for vogn­tog og laste­bil og i dag, da­gen etter, frak­ter hun grus for An­legg Nord.

Li­ker ut­ford­rin­ger

– Jeg er opp­vokst på gård og har kjørt mye trak­tor. Min ste­far kjør­te også brøyte­bil så jeg er vant til sto­re tun­ge kjøre­tøy, sier 19-årin­gen. Hun had­de tid­li­ge­re en plan om å bli fri­sør. – Jeg har gått fri­sør­lin­jen på Al­ta vi­dere­gå­en­de sko­le og full­før­te halve la­er­ling­pe­rio­den, men i som­mer had­de jeg lyst å gjø­re noe an­net. Etter noen run­der med grub­le­ri­er tok jeg vogn­tog-lap­pen og tirs­dag kjør­te jeg opp, og be­sto, smi­ler hun for­nøyd. – Hvor­for vil du kjø­re trai­ler? – Det er for det førs­te moro og spen­nen­de, men ho­ved­grun­nen er at jeg li­ker ut­ford­rin­ger – og det er det jo som fersk sjå­før.

Rett i jobb

Når Al­ta­pos­ten slår på trå­den er hun al­le­re­de ute på vei­en for å full­fø­re ett av sine førs­te opp­drag. – Jeg job­bet i som­mer hos An­legg Nord og nå har jeg fått jobb i sam­me fir­ma med å kjø­re grus. – Er det man­ge da­mer som kjø­rer laste­bil? – Jeg spur­te fak­tisk kjø­re­la­ere­ren min om det i høst, da jeg var un­der opp­la­e­ring, og han for­tal­te at fi­re da­mer av to­talt 50 ele­ver had­de tatt fø­rer­prø­ven i år. – Hva er det vans­ke­ligs­te med å kjø­re vogn­tog? – Det er et litt an­net an­net kjøre­sys­tem enn en van­lig bil, men det er ikke vans­ke­lig. Jeg har kjørt og ryg­get mye med trak­tor un­der hele opp­veks­ten, så jeg had­de jo litt er­fa­ring fra før med sto­re kjøre­tøy, av­run­der And­ri­ne Helén, mens hun dum­per sine førs­te tonn grus for An­legg Nord.

(Foto: Pri­vat)

NY HVER­DAG: And­ri­ne Helén Kjelds­berg dum­pet fri­sørdrøm­men til for­del for kjøre­tøy på fle­re tonn.

VIL­LE BLI FRI­SØR: I fjor had­de Al­ta­pos­ten ern ar­tik­kel om fri­sør­la­er­lin­ge­ne. And­ri­ne valg­te imid­ler­tid an­ner­le­des. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.