Kjef­ter ut Frp-top­per

Odd Ei­lert Per­sen tar opp­gjør med helse­bløf­fe­ne i eget par­ti.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jarle Mjø­en jarle@al­ta­pos­ten.no

Fyl­kes­le­der i Troms og Finn­mark Frp, Odd Ei­lert Per­sen, fryk­ter kon­se­kven­se­ne av at Frp lo­kalt er svik­tet av par­ti­ets toppo­li­ti­ke­re. Når re­gje­rings­med­lem og parti­fel­le Bård Hoks­rud kom­mer til Al­ta for å føl­ge års­mø­tet til Al­ta Frp, må han stål­set­te seg for be­skyld­nin­ger om løfte­brudd, og det fyl­kes­le­de­ren i Troms og Finn­mark kal­ler for en ge­di­gen vel­ger­bløff. De sis­te medie­opp­sla­ge­ne om hva som kom­mer og ikke kom­mer ved Kli­nikk Al­ta har skapt rys­tel­ser inn i Frp. Selv be­teg­ner Per­sen fram­ti­dens lo­ka­le helse­til­bud som rev­va. – For meg skal Frp va­ere et par­ti som er dønn aer­lig med sine vel­ge­re, et par­ti som bru­ker all sin makt og ener­gi på opp­fyl­le sine løf­ter. Over­for be­folk­nin­gen i Al­ta og Kau­to­kei­no har våre toppo­li­ti­ke­re, in­klu­siv parti­le­der Siv Jen­sen, Ter­je Sø­vik­nes og Bård Hoks­rud, le­vert en ren vel­ger­bløff. Der­et­ter over­latt til oss lo­kalt å skul­le for­sva­re uaer­lig­he­te­ne, sier le­der i Troms og Finn­mark Frp, Odd Ei­lert Per­sen.

For­ban­net

Han er ikke bare skuf­fet over at parti­top­pe­ne ikke ser ut til å bry seg om løf­te­ne de har gitt. Per­sen er rett og slett for­ban­net.

– Hvor­dan me­ner Siv Jen­sen, Sø­vik­nes og Hoks­rud at vi skal få folk lo­kalt til å tro på Frp? Lø­februd­de­ne er så man­ge, og så opp i da­gen, at vi lo­kalt er sjanse­løs. Folk flest her opp­le­ver Frp på sam­me måte som Ap og SV; null in­ter­es­se for å gi en av lands­de­lens størs­te by­er med et om­land på 30.000

trygg­het for liv og helse. Folk har for­so­net seg med at Ap og Gahr Stø­re me­ner det er greit at det kan ta tre ti­mer for livs­tru­en­de skad­de/ syke pa­si­en­ter i Al­ta å kom­me un­der syke­hus­be­hand­ling. Ver­re er det at våre folk i re­gje­rin­gen ver­ken ev­ner el­ler vil gjø­re noe med helse­til­bu­det for Al­ta og Kau­to­kei­nos be­folk­ning. Det gjør meg skik­ke­lig fyrt. – Had­de Frp kun­net gjort en for­skjell?

– Helt klart. Det er kun snakk om vil­je. Trine Noodt tok til tå­re­ne i skuf­fel­se over Ven­st­res løfte­brudd etter re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne. Det for­står jeg sva­ert godt. Vi har alle hørt lov­na­de­ne fra Venst­re-le­der Trine Skei Gran­de. Men det har ikke mang­let på løf­ter hel­ler fra våre. Sø­vik­nes lo­vet akuttil­bud i Al­ta foran 7.000 alta­va­e­rin­ger i valg­kam­pen. Vi vant val­get i Al­ta, men sånn som Frp sen­tralt nå opp­trer må vi kon­sta­te­re at det var på fals­ke pre­mis­ser. Det er bare å inn­se at vel­ger­ne ikke kan sto­le på Frp sen­tralt.

Aer­lig­het

Odd Ei­lert Per­sen fryk­ter at den lett­vin­te om­gan­gen med løf­ter og mang­len­de vil­je til å føl­ge de opp, kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser i nes­te valg. Og i man­ge valg fram­over.

– Når vi ser vel­ger­ne i øyne­ne og lo­ver så kon­kret som i det­te til­fel­let, må vi for­ven­te at et par­ti som har aer­lig­het som en av sine fane­sa­ker, står på for å få det­te inn­fridd. Parti­le­der Siv Jen­sen var for noen år si­den i Al­ta og lo­vet at en re­gje­ring med Frp skul­le ut­re­de syke­hus­struk­tu­ren for å sik­re mest og best mu­lig he­les­tje­nes­ter for flest mu­lig. I ste­det be­vil­ger hun pen­ger som Bent Høie rei­ser rundt og de­ler ut til et nytt syke­hus som ford­rer at pa­si­en­te­ne fra Al­ta og Kau­to­kei­no må over fjel­let til Ham­mer­fest i all slags vaer, på­pe­ker Per­sen.

Frp-le­de­ren hev­der at det også er år­sa­ken til at til­bud og til­gjen­ge­lig­het i Al­ta re­du­se­res til un­der mi­ni­mums­nivå.

– Me­ner våre sen­tra­le po­li­ti­ke­re at folk fra Al­ta og Kau­to­kei­no fort­satt skal bru­ke ti­mer for å kom­me til en ti­mi­nut­ters rønt­gen i Ham­mer­fest, ja, så si at sånn er det og blir det. Ikke lov akuttil­bud og føde­av­de­ling, døgn­åpne CT/MR og rønt­gen. El­ler sted­lig le­del­se, når til­bu­det i Al­ta fort­satt skal va­ere styrt fra Ham­mer­fest syke­hus. Ua­er­lig­he­ten er nes­ten ver­re å tåle enn at be­folk­nin­gen ikke får trygg­het for liv og helse.

Hard kamp

I den­ne sa­ken ut­ta­ler fyl­kes­le­der Per­sen seg først og fremst som lo­kal­po­li­ti­ker og som sen­tral i Al­ta Frp. Han sier at hele Al­ta Frp er klar til å kjem­pe for både føde­av­de­ling og akuttil­bud. Den kam­pen star­ter nå og ved at le­del­sen i Frp skal få klar be­skjed om at de har svik­tet folk i Finn­mark og Al­ta Frp.

– Vår lo­ja­li­tet lig­ger hos vel­ger­ne. Vi er ikke mot at Ham­mer­fest får et nytt syke­hus­bygg, hel­ler tvert

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.